Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 3.2.2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 3.2.2023

Pozvánka

 

                 na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ochodnici, ktoré sa uskutoční dňa:

  03. februára  2023 / t.j. v piatok  / o 16:00  v zasadačke  obecného úradu v Ochodnici s nasledovným programom:

 

Program:

 1. Otvorenie.

 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

  3. Zloženie sľubu poslanca.

  4. Kontrola plnenia  uznesení.

  5. Správy zo zasadnutí komisií.

        6. Vodovod.

        7. Poplatky za  kultúrny dom.

        8. Zmena rozpočtu obce Ochodnica č.1.

        9. Schválenie kontrolných skupín obce na vykonávanie preventívnych prehliadok,

             vyškolených preventivárov obce – DHZ.

       10. Rokovací poriadok OZ Ochodnica.

11. Zmluva o poskytnutí právnych služieb - Mandátna s Rybár advokát s.r.o.   

12. Zvýšenie zálohových platieb za energie pre rok 2023 a zmena režimu verejného

      osvetlenia.

       13. Zabezpečenie projektovej dokumentácie na úpravu parkovania pri OÚ.

       14. Škodová udalosť na dome smútku.

       15. Informácia k stavu verejného obstarávania na havarijný stav ZŠ.   

       16. Rôzne ( Žiadosť č. OU 588/2022 ).

       17. Diskusia.

       18. Záver. 

 

 

 

V Ochodnici dňa 27.01.2023                                                           

                                                                                                ...............................

                                                                                                  Radoslav Ďuroška

                                                                                               starosta obce