Presunúť na hlavný obsah

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území obce

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti kvôli dlhotrvajúcemu intenzívnemu sneženiu v kombinácii so silným vetrom a poľadovicou na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 3.2.2023 o 16:00 hod.  na území obce mimoriadnu situáciu.

Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku -  vykonávaním záchranných prác.. Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

  • zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam,
  • zabezpečiť prístup k zastávkam SAD a ŽSR
  • sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
  • zabezpečiť prístup ku ZŠ, MŠ a verejným budovám obce
  • zabezpečiť prísun potravín a základných potrieb do lokalít, kde nebude možný prístup technikou
  • neparkovať popri miestnych komunikáciách;
  • neblokovať odhrnuté cestné komunikácie kvôli prejazdu záchranných zložiek;
  • necestovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné;
  • sledovať predpovede ďalšieho vývoja počasia na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu;
  • neparkovať pod stromami a pri stavbách s malou nosnosťou a zlou statikou.


Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Ochodnici, 3.2.2023

Radoslav Ďuroška

starosta obce