Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, O...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Ochodnica 355

Obec Ochodnica podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Ochodnica 355

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja Materskej školy, Ochodnica 355,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Ochodnica 355,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • odpis z registra trestov prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 až 3 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • Písomnú žiadosť (prihlášku) o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte:
 • do 31. mája 2024 do 11:00 hod.
 • na adresu zriaďovateľa: Obec Ochodnica, Obecný úrad č. 121, 023 35 Ochodnica
 • v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s  uvedením odosielateľa.

 

 • Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia písomne oznámi termín a miesto výberového konania.
 • Ďalšie informácie:  Obec Ochodnica:  tel.: +421902748575, 0907886944,  e-mail:  duroska.radoslav@gmail.com  

Ochodnica,  dňa 06. 05.2024


Radoslav Ďuroška
starosta obce