Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti bezpečnosti obyvateľstva

Zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti bezpečnosti obyvateľstva

logo Interreg Poľsko - Slovensko

Názov projektu: „Zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti bezpečnosti obyvateľstva vrátane krízového riadenia prostredníctvom dovybavenia jednotiek Dobrovoľného hasičského zboru a spoločných aktivít záchranných služieb v obciach Ochotnica Dolna, Veľká Franková a Ochodnica“

Projekt realizovaný partnermi:

Partneri získali finančný príspevok na projekt v rámci Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027, Priorita 1: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie.

  • Kód projektu: PLSK.01.01-IP.01-0011/23
  • Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 694 015,68 Eur (z toho 555 212,54 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).
  • Obdobie realizácie projektu: 02/2024 – 01/2026

Obce Ochotnica Dolna, Veľká Franková a Ochodnica sú prírodne mimoriadne hodnotným územím. Zároveň ide o oblasti vystavené dynamicky sa meniacim meteorologickým a hydrologickým podmienkam. Zmena klímy spôsobuje požiare a prívalové dažde, ktoré vedú k záplavám.

Realizácia projektu je reakciou na identifikované problémy, ktorým čelia záchranné zložky v pohraničnej oblasti. V rámci projektu sa plánuje modernizácia jednotiek DHZ pôsobiacich v obciach: Ochotnica Dolná, Veľká Franková a Ochodnica, ako aj organizovanie spoločných poľsko-slovenských aktivít záchranných služieb: školenia, simulácie záchranných operácií, hasičské preteky a realizácia vzdelávacích a propagačných aktivít, t. j. happeningov - zameraných na obyvateľov rôznych vekových kategórií, s cieľom zvýšiť ich povedomie o adaptácii na klimatické zmeny a predchádzaní rizikám spojeným s prírodnými katastrofami a
kalamitami.

Dovybavenie DHZ má zabezpečiť vysokú úroveň ich pripravenosti, potom bude ich práca a zásahy efektívne. Dôležitým prvkom úspechu zásahov vykonávaných hasičmi sú ich vedomosti a skúsenosti, a preto sa v projekte plánujú školenia a simulácia záchranných operácií. Realizáciou aktivít projektu sa pohraničie stane bezpečným a priateľským k prírode.

Projekt je určený nasledovným cieľovým skupinám:
širokej verejnosti - obyvatelia pohraničia - územia, ktorého sa projekt týka, občianska spoločnosť a verejné organizácie a inštitúcie kompetentné v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, ako aj zložky štátnej správy pôsobiace v týchto oblastiach.

Dňa 4. apríla 2024 bola podpísaná dohoda o spolufinancovaní medzi Gminou Ochotnica Dolna (hlavný partner) a Ministrom financií a regionálnej politiky so sídlom vo Varšave na ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, (pôsobiaci ako Riadiaci orgán Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027).