Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územi...

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027

Oznámenie o strategickom dokumente plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027

Plán VV a VK 2021 – 2027 pozostáva z nasledovných koncepčných, plánovacích a strategických materiálov:

  • Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Žilinského kraja
  • Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja

Podľa § 37 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VVaVK“) okresný úrad v sídle kraja vypracúva plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V súlade s § 36 ods. 3 písm. b) v spojení s § 37 ods. 6 zákona o VVaVK jeho schválenie na obdobie šiestich rokov je v kompetencii Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko  Okresnému úradu Žilina.