Presunúť na hlavný obsah
 • Úradné oznamy
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.12.2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.12.2020

Zvolávam  rokovanie obecného zastupiteľstva na deň 29. decembra 2020 o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov OZ je povinná.

Obecné zastupiteľstvo sa bude konať bez účasti verejnosti.

Program:

 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľov  zápisnice a zapisovateľky
 • Dotácie zložkám
 • Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2021
 • Rozpočet ZŠ Ochodnica  na rok 2021
 • Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2021
 • Rozpočet obce Ochodnica na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.
 • Plán kontrolnej činnosti na
 • Diskusia
 • Záver.

Radoslav Ďuroška
starosta obce
v.r.