Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.9.2020

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 4. septembra 2020 /t.j. piatok/ o 16:00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov je povinná. 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce
  4. Organizačný poriadok obce
  5. Zásady hospodárenia obce Ochodnica
  6. Kanalizácia - zmluva na Inžiniering
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver