Presunúť na hlavný obsah

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

1/ zámer predaja časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ochodnica – časť pozemku, ktorá vznikala odčlenením od pozemku KN C 1316/4, druh pozemku: orná pôda, o výmere 461 m2, katastrálne územie Ochodnica, evidovaná na LV 822 a to na novovytvorenú parcelu KN C 41316/7 o výmere 9 m2, druh pozemku: orná pôda, katastrálne územie Ochodnica na základe vypracované geometrického plánu zo dňa 25.01.2021, „Geometrický plán na oddelenie parcely k právnym úkonom p.č. 1316/7“ vypracovaného Ing. Vladimír J, Okružná 100/19 022 04 Čadca, IČO: 31059783, overeného 04.02.2021 Ing. Lenka U. z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Vladimír V , Ochodnica 196, 023 35 Ochodnica. O prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa jedná z nasledovných dôvodov:

  • žiadatelia dali vypracovať geometrický plán z dôvodu rekonštrukcie dlhodobo existujúceho oplotenia pri rodinnom dome č. 196 a legalizácie stavby garáž (nadobudnutú v dedičskom konaní), ako vlastníci rodinného domu
  • na základe vypracovaného geometrického plánu následne zistili, že vybudované súčasné (pôvodné) oplotenie aj časť stavby - garáž čiastočne zasahuje do parcely KN C 1316/4 vo vlastníctve obce Ochodnica, ktorú dlhodobo užívajú v presvedčení a v dobrej viere, že je ich vlastníctvom
  • pozemok pre obec je nepotrebný a tento obec nevyužíva.

 

2/suma za odpredaj časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ochodnica a to časť novovytvoreného pozemku 1316/7 o výmere 9 m2 predstavuje sumu spolu 180,00 EUR t. z. 20,00 EUR / m2

 

poveruje

správu obce zverejnením zámeru predaja časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. na úradnej tabuli obci a na webovom sídle obce.

Predaj časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva po splnení podmienok zverejnenia tohto zámeru najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním.