Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.6.2021

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 18. júna  2021 /t.j. piatok/  o 16.00  hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola uznesení
  4. Záverečný účet obce za rok 2020
  5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 2021
  6. Vodovod
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Radoslav Ďuroška
starosta obce
v.r.