Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 9.4.2021

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 9. apríla 2021  /t.j. piatok/  o 16:00  hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov OZ je povinná. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Program:

  • Otvorenie
  • Voľba návrhovej komisie, overovateľov  zápisnice a zapisovateľky
  • Kontrola uznesení
  • Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia – zmluva
  • Cyklotrasa – zaradenie do ÚPO
  • Rôzne
  • Diskusia
  • Záver.

Radoslav Ďuroška
starosta obce
v.r.