Presunúť na hlavný obsah

Verejná vyhláška - č. OU-ZA-OSZP2-2021/018622-03/Gr

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP doručil Obci Ochodnica verejnú vyhlášku č.OU-ZA-OSZP2-2021/018622-03/Gr, ktorou oznámil vypracovanie strategického dokumentu "Územný plán regiónu Žilinskeho kraja" . Preto informujeme verejnosť o možnosti nahliadnuť do uvedeného dokumentu do 26.04.2021. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Okresnému úradu Žilina do 15 dní od zverejnenia. 

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja