Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto OBEC OCHODNICA predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne:

ÚVK0=120 792 / 475142 x 100 % = 25,422

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021: 27 Eur/tona.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 je zverejnená na webovom sídle: www.ochodnica.sk

Obec (mesto) Ochodnica týmto, s poukazom na príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len „Vyhláška o odpadoch") v spojení s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „Vyhláška o skládkovaní"), v znení platnom a účinnom ku dňu vydania tohto potvrdenia, súčasne vyhlasuje a potvrdzuje, že:

a) všetok odpad, ktorý Obec (mesto) doviezla (odovzdala) a dovezie (odovzdá) v období od 1. januára 2021 je odpadom, z ktorého boli vytriedené jednotlivé zložky komunálneho odpadu, a to papier a lepenka, sklo, kovy, plasty, drevo, textílie, obaly, odpad z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použité batérie a akumulátory a objemný odpad vrátane matracov a nábytku, a

b) všetok odpad, ktorý Obec (mesto) dovezie (odovzdá) v období po 30. júni 2021 bude odpadom, z ktorého bude vytriedený, okrem jednotlivých zložiek komunálneho odpadu podľa predchádzajúceho písmena a), aj biologický odpad (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky z domácnosti a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov).

Obec (mesto) Ochodnica týmto súčasne vyhlasuje a zaväzuje sa k tomu, že v prípade, ak sa ktorékoľvek z jej (jeho) vyhlásení uvedených v predchádzajúcich bodoch a) až b) ukáže ako celkom alebo z časti nepravdivé alebo ak obec (mesto) poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z Vyhlášky o odpadoch a/alebo Vyhlášky o skládkovaní, a v dôsledku takejto nepravdivosti vyhlásenia a/alebo porušenia povinnosti obce (mesta) vznikne na strane spoločnosti T+T, a.s. škoda, a to najmä, nie však výlučne, škoda v podobe dodatočných nákladov vynaložených spoločnosťou T+T, a.s. za účelom odstránenia následkov takejto nepravdivosti vyhlásenia a/alebo porušenia povinnosti obce (mesta), ako aj v podobe akejkoľvek sankcie uloženej spoločnosti T+T, a.s. v súvislosti s takouto nepravdivosťou vyhlásenia a/alebo v súvislosti s porušením povinnosti obce (mesta), obec (mesto) v celom rozsahu nahradí spoločnosti T+T, a.s. takto vzniknutú škodu.