Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Zverejnenie zámeru o prenechaní majetku do nájmu z dôvodu hodného o...

Zverejnenie zámeru o prenechaní majetku do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Z V E R E J N E N I E    Z Á M E R U

prenájom časti pozemku obce Ochodnica

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Ochodnica v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer prenájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet prenájmu:

pozemok, evidovaný na parcele č. 2353/2, druh ostatná plocha.o výmere 800 m2, zapísaný na LV č.  822, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom pre k.ú. Ochodnica.

 

Nájomca:

Martin Kuchta, bytom Ochodnica 26, IČO: 43266851   

Podmienky prenájmu:

- cena nájmu 0,50 eur/m2/rok

- rozloha: 800 m2

- doba nájmu: 5 rokov

 

Osobitný zreteľ- Obec Ochodnica uvedený pozemok nevyužíva a ani využívať  nebude. Nájomca sa o uvedený pozemok a okolie bude svedomito starať a pozemok využívať len na uvedený účel.

Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ochodnica č. 77/2021 zo dňa 28.12.2021 schvaľuje zverejnenie zámeru.

Prenájom pozemku bude predložený na schválenie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Doba zverejnenia : 15 dní

Deň zverejnenia: 31.12.2021

Deň zvesenia :