Presunúť na hlavný obsah

Návrh VZN na pripomienkovanie.

V súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo. 

Obec Ochodnica podáva návrh VZN o chove a držaní zvierat obce Ochodnica. 

Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť minimálne  10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia:

  • elektronicky na adrese obec@ochodnica.sk
  • písomnou formou na adresu: Obec Ochodnica, Ochodnica č 121, 023 35
  • osobne do zápisnice na sekretariáte obecného úradu.