Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o dražbe.

                               OZNÁMENIE O DRAŽBE
                                       Zn. 119/2021

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti: Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 2000 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 141 m2
parc. č. 2001 záhrada o výmere 120 m2
parc. č. 2002 záhrada o výmere 181 m2
parc. č. 2003 záhrada o výmere 140 m2
Stavba
súp. č. 433 ROD.DOM ČS.433 na parc. č. 2000
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, LV č. 6813, okres: Kysucké Nové Mesto, obec: OCHODNICA, katastrálne územie: Ochodnica