Presunúť na hlavný obsah

Všeobecné záväzne nariadenie obce Ochodnica č. 1/2022

Všeobecne záväzne nariadenie obce Ochodnica č.    1 /2022,

ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica

Obecné zastupiteľstvo obce Ochodnica  v súlade s § 11 ods. 4. písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, §114 ods. 6, § 116 ods. 6. 140 ods. 10,  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica sa mení:

 

V § 7 ods. 2 znie:

 

          Mesačný príspevok  na nákup potravín podľa tretieho finančného pásma je určený    

           nasledovne

 

           žiaci 1. – 4. ročníka                  1,21 €

           žiaci 5. – 9. ročníka                  1,30 €

           dospelí stravníci                       1,41 €

 

 

Toto Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2022.