Presunúť na hlavný obsah

Všeobecne záväzne nariadenie obce Ochodnica č. 2 /2022

Všeobecne záväzne nariadenie obce Ochodnica č. 2 /2022,
ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2013

o miestnych  daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady

na území obce Ochodnica

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici v zmysle § 6 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a v zmysle zákona   č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „zákon o miestnych daniach/ v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Viac informácii nájdete v prílohe: