Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí stavby

Vec: Oznámenie o začatí stavby (podľa §58 a §58a zákona č.50/176 Zb. v znení neskorších predpisov a §8 a §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z.)

Stavebník:
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Raičianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453

V zastúpení:
PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605, IČ DPH: SK2023317065

Miesto stavby: „13590 - Ochodnica - Začiatok obce - rekonštrukcia VN 109/usek/171„

Pozemok, parcela číslo:
Katastrálne územie: Ochodnica

Parcely KN-C: 4685, 4665, 4659, 4658, 4660, 4647, 4646, 4645, 4638, 4639, 4637, 1625, 4895, 4770/1

Parcely KN - E: 826/1, 978, 980, 979, 988, 985, 986, 974

Návrh rieši rekonštrukciu jestvujúceho VN vzdušného vedenia č. 109, ktoré je fyzicky aj časovo opotrebované, s poškodenými podpernými stĺpmi a je označené ako kalamitný úsek. Plánovanou rekonštrukciou sa nahradí nebezpečná kritická časť jestvujúceho vzdušného VN vedenia zemným káblom v dĺžke cca 304m a vzdušné vedenie sa v danom úseku zdemontuje.

Dátum začatia stavebných prác: od 05/2023 do 07/2023


V Štefanove nad Oravou, dňa 02.05.2023


Ing. Peter Poláčik (konateľ, majiteľ)

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Madleňáková, eva.papanova@petrostav.sk, 043/430 88 00