Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Zaslanie verejnej vyhlášky na zverejnenie "Inovácia vedenia V404 Va...

Zaslanie verejnej vyhlášky na zverejnenie "Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR "

Vec: Zaslanie verejnej vyhlášky na zverejnenie


V prílohe tohto listu zasielame oznámenie o začatí územného konania stavby "Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR " pre navrhovateľa Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava (IČO: 35 829 141) v zastúpení: Ing. Martin Marko, MVM, s.r.o., so sídlom: Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina.


Priložený dokument sa zverení verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke mestá (obce).
Po jeho zvesení a vyznačení potrebných dátumoch (vyvesenia a zvesenia) ho prosím zašlite na adresu :

Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody 94
024 01 Kysucké Nové Mesto

 

Bližšie informácie nájete v prílohe.