Presunúť na hlavný obsah

15598 Zákopčie - Petránky - rekonštrukcia NN siete

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

podal stavebník: 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia 

ul. Pri Rajčianke 2927/8

010 47Žilina

návrh na vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní na stavbu 

,,15598 Zákopčie - Petránky - rekonštrukcia NN siete "

- SO 01 -Rekonštrukcia NN siete 

-SO 02 - Demontáže 

Účastníci konania môžu do 7 pracovných dní od doručenia nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a v tejto lehote môžu uplatniť aj svoje námietky, inak sa na ne neprihliadne. 

Vyvesenie : 16.05.2024

viac v prílohe