Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2024 o podmienkach predaja v...

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2024 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach (trhový poriadok)

Všeobecne záväzné nariadenie

č. /2024

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

(trhový poriadok)

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o trhoch“) uznieslo pre územie obce Ochodnica na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „ VZN“).

Viac info v prílohe 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.5.2024

 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 14.05.2024

 

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 24.05.2024

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: