Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ochodnica č. 3/2024 o pop...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ochodnica č. 3/2024 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané úradom v obci Ochodnica

Návrh

Všeobecne záväzne nariadenie obce Ochodnica č. 3 /2024,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 2/2012 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v obci Ochodnica

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ochodnica v súlade s § 11 ods. 4. písm. g) zákona č. 369/1990

Z.z. .o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 2/2012 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v obci Ochodnica o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov sa mení:

 

§ 9

Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony vykonávané obecným úradom a organizáciami samosprávy Obce Ochodnica

 

  1. Bod 14 :

Poplatok za využitie kultúrneho domu:          Občania Ochodnice/cudzí-        

 -  ples, zábava ...............................................500,00 € / 500,00 €

  • svadba .........................................................150,00 € / 200,00 €
  • popravky ......................................................60,00 € / 80,00 €
  • oslavy jubilea ...............................................80,00 € / 100,00 €
  •  kar, Sv. birmovania, krst, Sv. príjímanie.....50,00 € / 70,00 €
  •  Schôdza, míting...........................................50,00 € / 70,00€

 

  1. Pridáva sa ods. 16. takto:

Poplatok za využitie priestoru Amfiteátra (1 deň)

- celoročné obdobie ...........................................................................................500,00 €

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 4.6.2024

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 5.6.2024

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14.06.2024

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: