Presunúť na hlavný obsah

Návrh - Záverečný účet Obce Ochodnica na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.12.2022 uznesením č.115/2022.

Bližšie informácie v prílohe: