Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Verejná vyhláška "Inovácia vedenia V404 Varín - št.hranica SR/ČR"

Verejná vyhláška "Inovácia vedenia V404 Varín - št.hranica SR/ČR"

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva oznamuje začatie konania podľa § 18 ods. 1 a možnosť vyjadriť sa k spôsobom zistenia a podkladom pre vydanie rozhodnutia v zmysle § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 ZB. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci vyňatia, obmedzenia lesných pozemkov.

Verejná vyhláška viď.v prílohe nižžšie