Presunúť na hlavný obsah
 • Komisia životného prostredia a športu

Komisia životného prostredia a športu

 • Predseda: Lukáš Turčák
 • Členovia: Mgr. Zuzana Škorvanková, Ing. Juraj Krupka

Predmet činnosti komisie životného prostredia a športu

Oblasť životného prostredia:

 • Vyjadruje sa k vydávaným VZN obce, ktoré sa dotýkajú oblasti životného prostredia.
 • Spolupracuje pri tvorbe VZN v oblasti životného prostredia, pôdy, lesného a vodného hospodárstva.
 • Vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, pôdy, lesného a vodného hospodárstva.
 • Dáva návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečenstva a ohrozenia životného prostredia v obci.
 • Predkladá návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie životného prostredia v obci.
 • Predkladá obecnému úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly zameranej na porušovanie životného prostredia.
 • Vyjadruje sa k  zriadeniu alebo zrušeniu pohrebísk na území obce.
 • Vyjadruje sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu.
 • Vyjadruje sa k zmenám v doprave a k novým návrhom na vybudovanie miestnych komunikácií a parkovísk.
 • Vyjadruje sa k  stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k zásahom do zelene, záberom plôch zelene a pri ktorej dôjde k poškodeniu jednotlivých prvkov zelene,
 • Vyjadruje sa k povoleniam na výrub drevín a realizáciu povinnej náhradnej výsadby v obci.
 • Zisťuje stav drevín na území obce, navrhuje výsadbu, revitalizáciu resp. výmenu zdravotne poškodených drevín a výmenu nevhodných drevín, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravie obyvateľov obce (tienenie, vlhnutie obytných priestorov a iné), a ktoré narúšajú statiku stavieb, inžinierske siete, komunikácie a pod.
 • Zaoberá sa podnetmi a návrhmi občanov obce v oblasti životného prostredia a prijíma, resp. navrhuje spôsoby ich riešenia.
 • Vyjadruje sa k povoľovaniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, umiestnených na miestach viditeľných z verejných priestorov.
 • Spolupracuje s dotknutými orgánmi a občianskymi združeniami aktívnymi v oblasti životného prostredia.
 • Sleduje produkciu odpadov v obci, podporuje separovaný zber odpadov a zvyšuje osvetu obyvateľstva.
 • Zisťuje stav životného prostredia v jednotlivých lokalitách obce a dáva návrh na odstránenie prípadných zistených nedostatkov

Oblasť športu:

 • Posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci.
 • Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu.
 • Posudzuje návrhy na financovanie jednotlivých športových klubov a športových podujatí.
 • Vyjadruje sa k činnosti organizácie obce zabezpečujúcej najmä organizovanú i neorganizovanú, individuálnu a skupinovú činnosť súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov.
 • Kontroluje stav športových zariadení v obci a predkladá návrhy na zlepšenie podmienok pre rozvoj športu.
 • Sleduje na území obce účelné vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku kultúrnych, športových a rekreačných zariadení.
 • Vytvára podmienky pre záujmovú a športovú činnosť v obci a spolupracuje so všetkými subjektmi pri organizovaní obecných športových podujatí.
 • Spolupodieľa sa na organizovaní vybraných športových podujatí, vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce.
 • Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu.

Zásady a náplň činnosti komisie životného prostredia športu obecného zastupiteľstva v Ochodnici schválila komisia na svojom zasadnutí konanom dňa 24. januára, ktoré týmto dňom zároveň nadobúdajú účinnosť.