Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Ponuka krúžkov pre žiakov MŠ, ZŠ a mládež v školskom roku 2019/2020

Ponuka krúžkov pre žiakov MŠ, ZŠ a mládež v školskom roku 2019/2020

Ponuka krúžkovej činnosti v Centre voľného času Ochodnica v školskom roku 2019/2020:

# Názov krúžku Veková kategória Vedúci krúžku
1. Mažoretky ELLIS deti MŠ, 1.-4.ročník Ivana Rihová
2. Šikovné ruky žiaci 1.- 4.ročník Katarína Gocoliaková, Mgr.
3. Futbalový krúžok mladší žiaci žiaci 1.-4.ročník Róbert Marčan
4. Tenis žiaci 1.-4.ročník Jozef Bača
5. Mladý matematik žiaci 9.ročník Anna Lomčíková, Ing.
6. Slovenčiny sa nebojíme žiaci 9.ročník Irena Nižníková, Mgr.
7. Futbalový krúžok starší žiaci žiaci 5.- 9.ročník Róbert Marčan
8. Anglická gramatika v kocke žiaci 5.-9.ročník Michaela Prievozníková, Mgr.
9. Mažoretky ELLIS žiaci 5.- 9.roč.,SŠ Zuzana Cibuľová, Mgr.
10. Frisbee žiaci 5.-9..ročník Jaroslava Binderová, Mgr.
11. Návšteva plavárne v Čadci žiaci 1.-9.ročník Alena Falátová, Mgr.
12. DFS- Kýčerka žiaci 1.- 9. ročník Majtánová, Ďuratný
13. Príležitostná záujmová činnosť deti MŠ,ZŠ,SŠ Alena Falátová, Mgr.

Informácie k žiadosti o prijatie do záujmového krúžku v CVČ Ochodnica v školskom roku 2019/2020

 • Dieťa si vyberie záujmový krúžok z ponuky CVČ, ktorý je zdarma. V prípade, že dieťa má záujem o viac krúžkov, na každý ďalší krúžok bude od 1.10. 2019 prispievať finančnou čiastkou 1 € na mesiac aj zákonný zástupca dieťaťa. Záujmové vzdelávanie trvá od októbra do júna príslušného školského roka.
 • Deti, ktoré si nevyberú záujmový krúžok, môžu navštevovať príležitostnú záujmovú činnosť, ktorú bude organizovať CVČ v priebehu školského roka v spolupráci so školou a obcou. Preto je potrebné uviesť do žiadosti bod 11 – Príležitostná záujmová činnosť.
 • Dieťa vo veku od 5-15 rokov môže odovzdať do CVČ len jednu Žiadosť o prijatie do CVČ na školský rok 2019/2020 najneskôr do 13.9.2019.
 • Na záujmové vzdelávanie dostanú žiaci v škole vzdelávacie poukazy, ktoré si môžu uplatniť v CVČ najneskôr do 20.9.2019, po tomto termíne vzdelávací poukaz prepadne v prospech štátu. Zákonný zástupca ho podpíše a dieťa ho odovzdá triednemu učiteľovi, žiaci SŠ vedúcemu krúžku, prípadne riad. CVČ Mgr. Falátovej.
 • Záujmový krúžok bude otvorený pri minimálnom počte 12 záujemcov.
 • Každý záujemca vyplní  iba jednu  žiadosť o prijatie do CVČ.
 • Záujmové krúžky začínajú pracovať od 1.10.2019.
 • Finančný príspevok 1 € ( druhý krúžok a každý ďalší ) na mesiac sa bude hradiť:
  - I.polrok - do konca októbra 2019 (X.- I.) = 4€, II.polrok- do konca februára 2020 ( II.-VI.) = 5€,
  - prípadne na celý rok do konca   novembra 2019 ( X.-VI.) = 9€.
 • Návštevu plavárne v Čadci si budú spolufinancovať aj rodičia a to dopravu autobusom.

Bližšie informácie u Mgr. Aleny Falátovej:
E-mail: cvc.ochodnica@gmail.com
Mobil: 0917 349 851