Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorým je ktorým je Obec Ochodnica, Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica, Slovenská republika, IČO: 00314153, v postupe zadávania zákazky na poskytnutie služby, zadávanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), na predmet zákazky s názvom: „Energetická služba – verejné osvetlenie obce Ochodnica.“, ktorý bol vyhlásený prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk publikovanej na web stránke mesta https://www.ochodnica.sk/sk/novinky-z-obce/2021/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-verejne-osvetlenie-obce-ochodnica.html dňa 3.3.2021 zrušil postup zadávania zákazky podľa § 57 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ uviedol v bode 3 s názvom „Opis predmetu zákazky“ výzvy na predkladanie ponúk, že požaduje dodávku energetickej energie a zároveň požadoval zabezpečenie dodávky el. energie pre 2 odberné miesta, mesačne zúčtovanie, čo je v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, že predmet zákazky musí verejný obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Uvedené mohlo mať za následok obmedzenie počtu záujemcova a tým aj ich odradenie od predloženia ponuky na uvedený predmet zákazky, nakoľko oprávnenie na dodávku elektrickej energie sa riadi ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zadávanie tejto zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia identickým postupom ako bola zadávaná zákazka, t.j zákazka na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S pozdravom
Radoslav Ďuroška – starosta obce