Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky - verejné osvetlenie obce Ochod...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - verejné osvetlenie obce Ochodnica

Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle § 117  zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Ochodnica
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00314153
Sídlo: Ochodnica  č. 121,  023 35 Ochodnica
Krajina:  Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Veselý
Telefón: +421 905 300 500
Fax:
E-mail: obstaravanie@evmi.sk
Internetová stránka: www.ochodnica.sk

2. Predmet zákazky:
Druh zákazky: dodanie tovarov, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.
Názov: Energetická služba – verejné osvetlenie obce Ochodnica.

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie energetickej služby – verejné osvetlenie obce Ochodnica, riešenie správy verejného osvetlenia obce. Zahŕňa všetky náklady spojené s chodom verejného osvetlenia nasledovne:
- Oprava, servis a údržba verejného osvetlenia,
- Dodávka elektrickej energie,
- Ističe , stála platba,
- Montáž a demontáž vianočnej výzdoby vysokozdvižnou plošinou,
- Zabezpečenie pohotovosti,
- Dopravu.

V rámci plnenia predmetu zákazky požaduje verejný obstarávateľ (obec) zabezpečovať nasledovné služby na úseku verejného osvetlenia (ďalej VO) a vianočnej výzdoba (ďalej VV) v obci Ochodnica :
1. Oprava, servis a údržba VO, káblových rozvodov, oprava spodnej a hornej časti stĺpov VO, údržba odberných miest, odpočet elektrickej energie , zabezpečovanie revíznych správ (ďalej OP a OS) a práce súvisiace zo zistením nedostatkov z OP a OS,
2. Dodávateľ zabezpečí dodávku el. energie pre 2 odberné miesta, mesačne zúčtovanie
3. Údržba svetelných zariadení - sv. bodov a zabezpečenie OP a OS,
4. Montáž, demontáž a prevádzku VV,
5. Zadávania a preberania služieb.

Sústava VO v obci Ochodnica je v súčasnosti 195 sv. bodov. Predmetom plnenia bude maximálne 100 svetelných bodov, ostatné sú LED bezúdržbové.

Priemerná ročná spotreba 46 MW (Megawat).

Pod zabezpečením svetelnej výzdoby sa rozumie slávnostné osvetlenie obce. Počas slávnostného osvetlenia sa inštaluje sieťová VV na stĺpy verejného osvetlenia. V rámci zabezpečenia VV sa vykonáva aj kompletná výzdoba vianočného stromu pri obecnom úrade. Pod pojmom zabezpečenia VV sa rozumie inštalácia a deinštalácia dekoratívnych prvkov. Inštalácia VV musí byť zrealizovaná do 6.12.bežného roka a deinštalácia do 15.1. príslušného nasledujúceho roka .

Úspešný uchádzač je povinný prebrať do správy nové sv. body VO.

Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť takú prevádzku VO, počas ktorej je funkčných v jednom momente minimálne 97 % všetkých sv. bodov . Funkčnosť sa overuje počas pravidelných kontrol, ktoré vykoná verejný obstarávateľ spolu s úspešným uchádzačom.

Kalkulácia mesačného paušálu musí zahŕňať:

Opravu, údržbu a servis verejného osvetlenia - počet kusov je 195,
Dodávka elektrickej energie,    
Montáž a demontáž svietidla (výmena) - (cena práce za kus) svorky, napájanie,
Montáž a demontáž vianočnej výzdoby — 19 ks + 2ks vianoč. sromčeky (cena ako celok),
Hľadanie závady na verejnom osvetlení,
Doprava,
Zabezpečenie pohotovosti 24 hod. denne 7 dní v týždni.

Požiadavky na predmet zákazky
Nahlasovanie porúch na verejné osvetlenie:
Odstránenie výpadku na verejné osvetlenie do 1 hod od nahlásenia na HOT LINE.
Odstránenie poruchy na verejné osvetlenie do 24 hod od nahlásenia na HOT LINE.
Nahlasovanie porúch bude na HOT LINE: na tel. číslo a emailom.

Úspešný uchádzač pre zabezpečenie prevádzky a údržby a montážnych prác VO a VV je povinný mať vozidlo s montážnou plošinou minimálne 12 m.

Uchádzač ocení náklady o rozšírenie verejného osvetlenia o 1 svetelný bod v zložení svietidlo, výložník, svorky, práca a náklady na el. energiu spojené s 1- 30W svetelným bodom.

Úspešný uchádzač (dodávateľ) predloží každoročne po uplynutí účtovacieho obdobia vyúčtovanie spotreby elektrickej energie odberateľovi – obci Ochodnica.

Cena poskytovania služby bude indexovaná aktuálne platným rozhodnutím URSO.

Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku predmetu zákazky. Obhliadku realizácie predmetu zákazky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou starostom obce Radoslavom Ďuroškom telefonicky  0907 886 944  alebo emailom obec@ochodnica.sk.

Zmluva o poskytovaní služieb – návrh – predkladá na vyzvanie verejným obstarávateľom úspešný uchádzač.

Uchádzač predkladá ponuku na 48 mesiacov.

CPV kódy:  

50232100-1    Údržba pouličného osvetlenia
50232110-4    Prevádzka verejného osvetlenia
45316110-9    Inštalovanie osvetlenia ciest
34928500-3    Zariadenia pouličného osvetlenia
34928510-6    Stĺpy pouličného osvetlenia
34928520-9    Stĺpy pouličných lámp
34928530-2    Pouličné lampy
34993000-4    Osvetlenie ciest
09310000-5    Elektrická energia

4. Predpokladaná hodnota zákazky52.000,00,- EUR bez DPH.

5. Typ zmluvy:  Zmluva o poskytovaní služieb

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec  Ochodnica.

7. Variantné riešenie: neumožňuje sa

8. Termín plnenia: 4/2021 – 3/2025

9. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky poskytnutá verejným obstarávateľom.

11. Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky: 12.3.2021 do 12,00 hod. miestneho času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky uvedeného v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale uvedie:
-  názov a adresu verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;
-  označenie „súťaž – neotvárať“  a heslo:
“ Energetická služba – verejné osvetlenie obce Ochodnica..“

12. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie:
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

13. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky

14. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
Návrh na plnenie kritérii – príloha č.1 tejto výzvy
Oprávnenie realizovať predmet zákazky podľa bodu 12 tejto výzvy

15. Lehota viazanosti ponúk: 30.4.2021

16. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb.

17. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Ing. Miloš Veselý
Kontakt pre prípadné otázky: obstaravanie@evmi.sk, 0905 300 500

18. Dátum vyhotovenia výzvy: 3.3.2021

Ing. Miloš Veselý, v.r.

Bližšie informácie v prílohe.