Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Poplatok za odvoz odpadu sa zvyšuje kvôli nezodpovedným občanom

Poplatok za odvoz odpadu sa zvyšuje kvôli nezodpovedným občanom

Obec sa doteraz snažila odbremeniť občanov od neúnosného zvyšovania poplatkov za komunálny odpad (KO) tým, že hľadala finančné prostriedky z vlastného rozpočtu.  Vzhľadom na to, že občania v Ochodnici za rok 2020 vyseparovali len 25 % KO (pre nenavyšovanie poplatku bolo potrebné min. 50 %), štát obci zvýšil povinné poplatky z 22 € za tonu na 27 € za tonu. Zvyšovanie ceny za odvoz odpadu prichádza zo strany štátu, aby tým podporil záujem o separovanie zo strany občanov. Obec už zber odpadu nemôže dofinancovávať zo svojho rozpočtu, je zo zákona povinná premietnuť výdavky, ktoré vynakladá na spracovanie odpadu do sadzby za odvoz odpadu, ktorú uhrádzajú občania obce. Preto bola obec nútená zvýšiť sadzbu poplatku za komunálne odpady zo 16,-€ na 20,-€ za osobu.

Nebuďme leniví, trieďme odpad, oplatí sa to!
Vyzývame všetkých občanov k dôslednému triedeniu, no najmä tých, ktorí tak nerobia. Čím viac bude naša obec separovať, tým menej za odpad zaplatí.

Podľa nového zákona o odpadoch je zakázané do zbernej nádoby na komunálny odpad dávať veci, ktoré je možné separovať, ako napr. papier, sklo, kov, plasty, drevo, batérie.. Po 30. júni 2021 je zakázané do popolnice dávať aj biologický odpad, ako zvyšky z kuchyne, jedlé oleje, trávu a odpad zo záhrady. V prípade ak tieto zložky budú v odpade nájdené, bude musieť obec zberovej spoločnosti zaplatiť vynaložené náklady na dodatočné vytriedenie odpadu, čo sa opäť prejaví zvýšením poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

Po celej obci nájdeme rozmiestnené farebné kontajnery na separovaný odpad. Oranžový kontajner je určený na tetrapaky, modrý na papier, zelený na sklo, červený na kovy. K dispozícii je aj niekoľko kontajnerov na textil. V prípade, ak si myslíme, že na niektorom stojisku chýba napr. kontajner na kov, neváhajme a kontaktujme starostu obce na tel. čísle 0907 886 944, kontajner bude doplnený.

Prázdne PET fľaše a iné plasty sa naďalej zbierajú do zberných vriec, ktoré obec  1x mesačne vyváža. Biologický odpad (ovocie, zelenina, šupky, čajové sáčky, tráva, lístie...) patrí do kompostéra. Elektroodpad a veľkokapacitný odpad zbiera obec bezplatne 2 x ročne pri Obecnom úrade.

Nádoby na separovaný zber

Ak sa my, občania, nezačneme správať zodpovednejšie k separácii odpadu, sami prispievame k tomu, že náklady na komunálny odpad bude musieť obec zvyšovať.

Označovanie zberných nádob RFID čipom
V najbližšom období dôjde k inventarizácii zberných nádob (popolníc) a ich označenie unikátnym RFID čipom, keďže niektoré domácnosti využívajú viac zberných nádob na koľko majú nárok. Podľa VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho dodatkoch, majú nárok na druhú popolnicu len domácnosti, v ktorých sú prihlásené na trvalý pobyt viac ako 4 osoby. Tú si musia občania uhradiť v plnej výške nákupnej ceny. Ak klesne v domácnosti počet osôb pod 5, vlastník je povinný nepoužívať druhú zbernú nádobu. Výmena zbernej nádoby sa môže uskutočniť najskôr po 7 rokoch a poplatok za výmenu je stanovený na 10 €. Zberná spoločnosť bude následne vyvážať len popolnice, ktoré budú označené čipom.

Pozor na čierne skládky
Žiadame všetkých občanov, aby nevyhadzovali smeti do prírody a nevytvárali tak čierne skládky, ktoré následne musí obec zlikvidovať čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu odpadu. Pôvodcovia čiernej skládky sa podľa zákona o odpadoch navyše dopúšťajú trestného činu,takže aj za vyhodenie zopár pneumatík, či vysypanie jedného prívesného vozíka plného stavebného odpadu, môžete byť obvinení z ohrozenia a poškodenia životného prostredia a neoprávneného nakladania s odpadmi, kde okrem pokuty a uhradenia nákladov za odstránenie skládky hrozí aj trest odňatia slobody. Prosíme všetkých, aby nás upozornili na občanov, ktorí takto znečisťujú životné prostredie. Prosíme aj rodičov nech vysvetlia svojim deťom, aby odpadkami neznečisťovali okolie nielen pri minerálnom prameni, detskom ihrisku, či pri vodnej nádrži. V obci je dostatok zberných nádob na separovaný zber, kde sa môžu odpadu zbaviť. Je len na nás ako sa budeme správať k prírode a či ju dokážeme uchrániť pre ďalšie generácie.