Presunúť na hlavný obsah

V sobotu 29. októbra nás čakajú spojené voľby

Volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa otvoria 29. októbra o 7:00 hod. Voliť bude tentokrát možné len do 20:00 hod. Oznámenia o čase a mieste konania volieb už sú v každej domácnosti.

V obci Ochodnica sa nachádza volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu.

Menný zoznam kandidátov sa v týchto voľbách do domácností nedoručuje. Zoznam zaregistrovaných kandidátov nájdete tu:

Ako voliť?

Vo volebnej miestnosti dostanete 2 obálky a 4 hlasovacie lístky:

1. VOĽBY DO SAMOSPRÁVY Žilinského samosprávneho kraja:
MODRÁ OBÁLKA a 2 hlasovacie lístky s modrými pruhmi:

  1. Jedna na zvolenie predsedu ŽSK, môžete krúžkovať len jedného kandidáta.
  2. Druhá na zvolenie poslancov do ŽSK. V okrese Kysucké Nové Mesto môžete zakrúžkovať až 3 kandidátov.

2. KOMUNÁLNE VOĽBY:
BIELA OBÁLKA a 2 hlasovacie lístky.

  1. Jedna na zvolenie starostu. Môžete krúžkovať len jedného kandidáta.
  2. Druhá na zvolenie obecných poslancov. Môžete krúžkovať až 7 kandidátov.

Vo volebnej miestnosti volič volí v oboch voľbách, pričom obálky, hlasovanie lístky ako aj schránky budú farebne rozlíšené (voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva –  BIELA FARBA a voľby župana a poslancov vyššieho územného celku – MODRÁ FARBA). Je potrebné dať si na to pozor, pretože ak bude napríklad modrá obálka vhodená do bielej schránky, alebo  do modrej obálky vložené biele hlasovacie lístky bez modrého pásika, tak tieto hlasy budú NEPLATNÉ.

Ďalej je potrebné dať si pozor na počet volených – zakrúžkovaných kandidátov na poslancov, starostu a župana. Na hlasovacom lístku starostu a župana je potrebné označiť len jedného kandidáta. Počet zakrúžkovaných poslancov obecného zastupiteľstva môže byť maximálne 7. Pri voľbe poslancov samosprávneho kraja je možné označiť maximálne 3 kandidátov. V prípade, že počet označených kandidátov bude vyšší ako maximálny počet volených poslancov, volebný lístok bude NEPLATNÝ. Avšak označiť menej kandidátov ako je volený počet je možné.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Každý volič je povinný sa preukázať občianskym preukazom a cudzinec preukazom cudzinca. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Občania, ktorí majú záujem o hlasovanie do prenosnej volebnej urny sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade do soboty 29.10.2022 do 11:00 hod., Tel.: 041/4233121, 0902 748 575.

Oprávnení voliči, ktorí sa v deň konania volieb nebudú môcť osobne zúčastniť volieb zo zdravotných dôvodov (nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19) majú právo požiadať o špeciálny spôsob hlasovania. Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania podávajú zapisovateľovi mestskej volebnej komisie obce Ochodnica sami alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky a v úradných hodinách Obecného úradu v Ochodnici, a to najneskôr do piatku 28. 10. 2022 do 12.00 hod. Kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie: Mgr. Jana Kolenová, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica Tel. kontakt: 0902 748 575, e-mail: kolenova@ochodnica.sk