Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Rade školy pri Materskej škole, Ochodnica č.355 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ochodnica skončilo funkčné obdobie.
 
Obec Ochodnica v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje výzvu na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Ochodnica č.355

Uzávierka výzvy: 15.06.2022

Rada školy má 5 členov v zložení:

  • jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov,
  • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
  • dvaja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
  • jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa.

Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, nepedagogických zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy. O delegovaní zástupcov zriaďovateľa (obce) rozhodne zriaďovateľ.

Uchádzači o členstvo v rade školy v kategórii delegovaní zástupcovia zriaďovateľa v odpovedi na výzvu doložia:

  • meno, priezvisko, titul,
  • adresa (bydlisko),
  • kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mail).

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť v obálke s označením „Rada školy pri Materskej škole, Ochodnica č.355“ na adresu: Obec Ochodnica OÚ č. 121,  023 35 Ochodnica.

V Ochodnici, dňa 31.05.2022

Radoslav Ďuroška
starosta obce
v.r.