Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.09.2023

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.09.2023

Pozvánka

 

         na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ochodnici, ktoré sa uskutoční dňa:

 

8. septembra  2023 / t. j. v piatok  / o 16:00hod.

 

            v zasadačke  obecného úradu v Ochodnici s nasledovným programom:

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Uznesenia OZ, kontrola plnenia (predkladá Ing,. Stanislav Jančiga)
 4. Výnosy obce z podielových a miestnych daní, príspevok štátu na kompenzáciu energií, (predkladá p. Anna Švaňová, v neprítomnosti Radoslav Ďuroška, KFSM)
 5. Prehodnotenie prínosu úpravy vodného od 1.10.2023,  (Predkladá Milan Mečár, KFSM)
 6. Zabezpečenie HW a SW pre OU cez spoločnosť Deus( do OZ 10 predložil Radoslav Ďuroška, KFSM)
 7. GP 2.skupina pozemkov, CP Geometra Za   (predkladá Milan Mečár, KFSM)
 8. Kúpa podielov parciel pri ZŠ od Miroslava Blahu, ( predkladá Lukáš Turčák, KFSM)
 9. Žiadosť 2  Ľubomíra Kormana o predaj pozemku obce (Predkladá Milan Mečár a KFSM)
 10. Mandátna zmluva 2 s JUDr Petrom Rybárom (predkladá Milan Mečár, KFSM)
 11. Horný cintorín, výrub drevín pre opravu oplotenia (predkladá Lukáš Turčák, KFSM)
 12. MŠ, návrh úpravy rozpočtu ( predkladá PaedDr. Alena Pijáková, KFSM)
 13. PD spevnených plôch za KD (predkladá Milan Mečár, KFSM).
 14. Multifunkčné ihrisko pri ZŠ, záručná údržba povrchu  (predkladá Lukáš Turčák, KFSM)
 15. OC lávka pri pálenici, havarijný stav, naviac náklady (predkladá Lukáš Turčák, KSDaUP)
 16. Rozpočtová úprava č. 10/2023 (predkladá p. Anna Švaňová, KFSM)
 17. Žiadosti občanov

- Žiadosť č. 424, stanovisko Koptákovej Renáty k odstr.skl.dreva

- Žiadosť č. 426, splnomocnenie Miloš Gocoliak, poľov.združ.Šerkov

- Žiadosť č. 431 o pridanie VO Dana Romanová a občania (časti púchovská rieka) 

- Žiadosť č. 432 o prenájom telocvične Michaela Bomba Birkusová 

 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Záver