Presunúť na hlavný obsah
  • Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ Ochodnica

Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ Ochodnica

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ Ochodnica
Termín realizácie projektu: apríl 2018 – marec 2019
Dátum sprístupnenia ihriska pre verejnosť: 01. apríla 2019
Miesto realizácie: Obec Ochodnica, na pozemku parc.č. 1869/2 v okrese Kysucké Nové Mesto, obec Ochodnica, katastrálne územie Ochodnica, evidované v KN, register C, na liste vlastníctva č. 7815.

V Obci Ochodnica sa v rámci projektu zrekonštruovalo detské ihrisko, ktoré sa nachádza pri materskej škole. Toto detské ihrisko je sprístupnené ako deťom materskej školy, tak i celej verejnosti, najmä pre mladšie deti v sprievode rodičov. Zrekonštruovaním detského ihriska bol naplnený cieľ projektu, ktorým bolo vybudovať bezpečné ihrisko a tým zlepšiť možnosti trávenia voľného času pre naše deti. Zrekonštruovaným ihriskom im sú poskytnuté možnosti na rozvoj motoriky a sociálnych interakcií vzájomným kontaktom s inými deťmi. Vytvoril sa zároveň priestor pre rodičov, kde sa môžu stretnúť, posedieť kým sa ich deti hrajú.

Výsledkami projektu sú:
- kvalitnejšie, bezpečnejšie detské ihrisko,
- psycho - motorický rozvoj detí,
- zlepšenie medziľudských vzťahov,
- zlepšenie občianskeho povedomia,
- skultúrnenie prostredia.

Vecné vyhodnotenie (274 kB, PDF)
Súhrnná správa o zákazke Podpora rozvoja športu na rok 2018 (276 kB, PDF)
Záverečná správa projektu (239 kB, PDF)
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (377 kB, PDF)