Presunúť na hlavný obsah
  • Samospráva

Samospráva

Všeobecné záväzné nariadenia
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
VZN č.2/2024 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 3.33 MB 05. 06. 2024 pdf
VZN č.2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 811 KB 03. 01. 2024 pdf
VZN č.5/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach 124 KB 29. 12. 2023 pdf
VZN č.4/2023 a o miestnom poplatku za komunálne odpady 217 KB 15. 12. 2023 pdf
VZN č.3/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ochodnica 619 KB 09. 11. 2023 pdf
VZN č.4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica 447 KB 23. 12. 2022 pdf
VZN č.1/2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ochodnica 1.10 MB 30. 11. 2022 pdf
VZN č.1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach 2.03 MB 13. 08. 2021 pdf
Dodatok č.3 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 487 KB 17. 12. 2020 pdf
VZN o zavedeni a poskytovaní elektronických služieb 252 KB 29. 11. 2019 pdf
Dodatok č.2 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 296 KB 29. 11. 2019 pdf
VZN o povinnosti povodňovej ochrany 104 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o veréjných kultúrnych podujatiach 170 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o poplatkoch za školstvo 140 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o poplatkoch obce za úkony 114 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o miestnych poplatkoch 66 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o komunálnom odpade 104 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 251 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ochodnica 241 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Ochodnica 397 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o verejnom poriadku 494 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ochodnica 1.08 MB 30. 05. 2019 pdf
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ochodnica 282 KB 30. 05. 2019 pdf
Smernice
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 259 KB 12. 06. 2019 pdf
Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce Ochodnica 100 KB 04. 06. 2019 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ochodnica na I. polrok 2019 151 KB 30. 05. 2019 pdf
Všeobecné záväzné nariadenia a smernice
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Faktúry
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Zmluvy obce
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Zmluvy, faktúry a objednávky
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Komunálne voľby
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Všeobecne záväzné nariadenia - návrhy
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Návrh VZN č.1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach 386 KB 28. 07. 2021 pdf
Objednávky
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ