Presunúť na hlavný obsah
 • Úradné oznamy
 • Oznámenie o strategickom dokumente „Plánu dopravnej obslužnosti Žil...

Oznámenie o strategickom dokumente „Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“

Oznámenie o strategickom dokumente „Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“ podľa Zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

 

 

Základné údaje o obstarávateľovi:

I.1. Názov:

Žilinský samosprávny kraj

 

I.2. Identifikačné číslo

378 08 427

 

I.3. Adresa sídla:

Komenského 48

01109 Žilina

 

I.4. Meno, Priezvisko, adresa telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:

Ing. Richard Staškovan

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

konateľ

Pri Rajčianke 2900/43, Žilina

Mobil: +421915896535 

E-mail:  Richard.Staskovan@idzk.sk

 

I.5. Meno, Priezvisko, adresa telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto na jeho konzultácie:

Ing. Richard Staškovan

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

konateľ

Pri Rajčianke 2900/43, Žilina

Mobil: +421915896535 

E-mail:  Richard.Staskovan@idzk.sk

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente

 

II.1. Názov

Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej aj PDO ŽSK)

 

II.2. Charakter

Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav verejnej dopravy v Žilinskom kraji a navrhuje opatrenia pre zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich. Tento dokument bude slúžiť objednávateľovi dopravy ako podklad pre udeľovanie dopravných licencií, zostavovanie cestovných poriadkov, optimálne určovanie trás či kapacít vozidiel na jednotlivých spojoch a linkách vo verejnom záujme.

Podľa §43 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov Vyšší územný celok (samosprávny kraj) je objednávateľom dopravných služieb v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme v územnom obvode kraja, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera s dopravcami pravidelnej dopravy zmluvy o službách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok.

Objednávateľ podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú dopravu a aby podporoval integrované dopravné systémy. To je hlavným cieľom spracovaného Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského kraja.

Podľa zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti objednávatelia dopravných služieb v celoštátnej doprave, v regionálnej doprave a v mestskej doprave zostavujú plány dopravnej obslužnosti.

Podľa uvedených zákonov NR SR vyplýva povinnosť objednávateľa, čiže samosprávneho kraja vypracovať Plán dopravnej obslužnosti kraja.

 

IDS v ŽSK je  spracovaný  v súlade so strategickými dokumentami doposiaľ spracovanými na úrovni kraja, dokumentami spracovanými na úrovni štátu a dokumentami Európskej únie pre obdobie 2014 – 2030.Nemá žiadny priemet do územia.

 

II.3. Hlavné ciele

Hlavným cieľom tvorby PDO ŽSK je zvýšenie kvality dopravnej obslužností územia Žilinského samosprávneho kraja.

II.4. Obsah

Obsahovú stránku dokumentácie PDO ŽSK tvoria jednotlivé časti.

Štruktúra/obsahová časť PDO ŽSK: 

 • Analytická časť 
 • Návrhová časť 
 • Odporúčacia časť

1.  Analytická časť obsahuje: 

 • analýzy prestupných uzlov medzi železničnou, autobusovou a mestskou dopravou z hľadiska koordinácie a nadväznosti jednotlivých spojov, vhodnosti prestupných terminálov a možnosti vybudovania nových prestupných uzlov s cieľom posilnenia nosných liniek,
 • štruktúrovanú populačnú analýzu,

analýzy očakávaných zmien v rozmiestnení aktivít v území (najmä distribúcie 

 • pracovných príležitostí a zariadení služieb),
 • analýzy stavu statickej a mobilnej infraštruktúry, najmä stavu ciest a dráh, vozidlového parku, zastávok a staníc a identifikácie úzkych miest, ktoré by mohli ohroziť plynulosť, pravidelnosť, spoľahlivosť alebo bezpečnosť verejnej osobnej dopravy,
 • analýzy súčasného stavu dopravnej obsluhy, dopravných a prepravných prúdov, slabých miest, frekvencie a lokalít závažných mimoriadnych udalostí negatívne ovplyvňujúcich spoľahlivosť prevádzky,
 • dopravné modelovanie a prognózovanie s cieľom určiť súčasnú celkovú deľbu prepravnej práce (v nadväznosti na Plán udržateľnej mobility Žilinského samosprávneho kraja).

Pri analýze staníc a zastávok je v analytickej časti v nevyhnutnej miere uvedený stav a odporúčania pre nemotorovú dopravu (najmä pešiu a cyklistickú dopravu) v okolí zdrojových, cieľových a prestupných bodov.

 

 1. Návrhová časť obsahuje:

 

 • vymedzenia spádových centier alebo prestupných bodov, ktoré sú východiskom na rozdelenie dopravnej obsluhy, a to spravidla do dvoch úrovní, pričom:
 • prvú úroveň predstavuje doprava medzi spádovými centrami a obcami, ktoré tvoria funkčný región centra a
 • druhú úroveň predstavuje spojenie spádových centier s centrom samosprávneho kraja a spojenie medzi jednotlivými spádovými centrami;
 •  vypracovanie štandardov dopravnej obslužnosti VOD, ktorých súčasťou je:
 • rozdelenie obcí do jednotlivých kategórií podľa odporúčaného rozsahu dopravnej obslužnosti, 
 • štandardy minimálnej dopravnej obslužnosti (pracovný deň) a (sobota, nedeľa, sviatok), 
 • štandardy optimálnej dopravnej obslužnosti (pracovný deň) a (sobota, nedeľa, sviatok),
 • štandardy týkajúce sa dostupnosti autobusových zastávok, 
 • stanovenie základnej prevádzkovej doby a času prepravnej špičky a sedla podľa  jednotlivých kategórií obcí, 
 • určenie miery prestupovosti, resp. určenie garancie bez prestupových spojení, 
 • výpočet rozsahu prepravných nárokov, smerovanie a deľbu prepravnej práce, 
 • zostavenie ponuky dopravných a prepravných výkonov, 
 • náklady, príjmy, ekonomiku jednotlivých módov verejnej dopravy, 
 • súhrnný návrh postupu racionalizácie dopravnej obsluhy regiónu, smerujúcej k jej optimalizácii, so zreteľom na časovú dostupnosť prirodzených, spádových centier.

3.  Odporúčacia časť plánu dopravnej obslužnosti pozostáva z:

 • odporúčaných zásahov do infraštruktúry s cieľom zvýšiť plynulosť, pravidelnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť liniek v definovanej sieti a zabezpečiť navrhovaný podiel verejnej osobnej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, pričom tieto zásahy môžu byť riešené variantne v nadväznosti na scenáre,

odporúčaných zásahov do cestovných poriadkov (taktovosť, nadväznosť, optimalizácia, stanovenie systémových jazdných časov a pod.) s cieľom zvýšiť plynulosť, pravidelnosť, 

 • spoľahlivosť a bezpečnosť liniek v definovanej sieti a zabezpečiť navrhovaný podiel verejnej osobnej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, pričom tieto zásahy môžu byť riešené variantne v nadväznosti na scenáre,
 • odporúčanej štruktúry vozidlového parku s cieľom vytvorenia adekvátnej ponuky
  na zabezpečenie dopravnej obslužnosti v stanovenom časovom horizonte,

             PDO ŽSK konkretizuje verejný záujem pre potreby samosprávneho kraja, zosúlaďuje ponuku  dopravných služieb s prepravnými potrebami obyvateľstva v existujúcej a vytvárajúcej sa štruktúre verejných dopravných služieb s cieľom zvyšovania kvality, uspokojovania potrieb.

 

        II.5. Uvažované variantné riešenia

         Výsledný strategický dokument nie je spracovaný variantne.

 

         II.6. Vecný a časový harmonogram

 1. Koncept analytickej časti  v termíne do 20.2.2020
 2. Koncept návrhovej časti v termíne do 20.5. 2020
 3. Koncept odporúčacej časti v termíne do 20.8.2020
 4. Finálna verzia Plánu dopravnej obslužnosti ŽSK so zapracovanými pripomienkami Žilinského samosprávneho kraja v termíne do 20.9.2020

II.7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

 1. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30
 2. Dlhodobý program rozvoja železničných ciest
 3. Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020
 4. Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja, 2019
 5. Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK, 2015.
 6. Plán dopravnej obslužnosti ŽSK, 2008
 7. Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
 8. Akčný plán pre mestskú mobilitu, 2009
 9. Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje
 10. Biela kniha - Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení
 11. Biela kniha – Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 - 2013
 12. Udržateľná Európa pre lepší svet: Stratégia Európskej únie pre trvalo udržateľný rozvoj (A sustainable Europe for a better world: An European Union strategy for sustainable Development
 13. Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
 14. Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2011)
 15. Regionálny operačný program ŽSK
 16. Národný strategický referenčný rámec 2014-2020
 17. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

II.8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Žilinský samosprávny kraj

 

II.9. Druh schvaľovacieho dokumentu

Uznesenie Zastupiteľstva ŽSK

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

 

III.1. Požiadavky na vstupy

Vstupy pre dokument sú financované z vlastných finančných prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja.

 

III.2. Údaje o výstupoch

Výstupom PDO ŽSK bude nastavenie dopravného systému na území Žilinského samosprávneho kraja s ohľadom na prepravné potreby obyvateľstva, efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, zachovania verejnej osobnej dopravy, rešpektujúc nadväznosť spojov, dostupnosť dopravy, ekologické, bezpečnostné a dopravné štandardy a štandardy kvality. Výstupy a výsledky implementácie PDO ŽSK budú hodnotené v rámci sledovania hodnôt merateľných ukazovateľov.

III.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Samotný realizovaný dokument nebude mať vplyv na životné prostredie. Výstupom spracovania dokumentu však bude stratégia pre tvorbu internovaného dopravného systému na území ŽSK, čo znamená dokonalejšie zosúladenie jednotlivých druhov verejnej dopravy, čím by sa mala dosiahnuť výšia efektívnosť jednotlivých dopravných systémov. Až zavedenie takéhoto systému verejnej dopravy v kraji by malo mať pozitívny dopad na životné prostredie. Integrovaný systém je nástroj ako stabilizovať počet cestujúcich vo verejnej doprave, prípadne je jeho úlohou zatraktívniť verejnú dopravu pre cestujúcu verejnosť a tým prilákať ďalších potencionálnych zákazníkov. Čím väčšie množstvo cestujúcich bude využívať systém verejnej dopravy, tým viac sa zníži zaťaženie životného prostredia dopravou individuálnou /osobné automobily/. To znamená, že v konečnom dôsledku a za predpokladu, že sa nezmení dopad na životné prostredie z pohľadu zaťaženia dopravnými prostriedkami , ktoré realizujú verejnú dopravu, zvýši sa jeho efektívnosť, zníži sa zaťaženie na životné prostredie exhalátmi,  ktoré produkuje individuálna doprava osobnými automobilmi. Taktiež súčasťou fungujúceho systému verejnej dopravy je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v podobe plánu obnovy vozidlových parkov dopravcov, čo v neposlednom rade bude mať priaznivý dopad na životné prostredie /novšie dopravné prostriedky spĺňajú omnoho vyššie emisné normy/.

III.4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Je možné predpokladať, že vzhľadom na vyššie uvedený pozitívny dopad na životné prostredie bude mať zníženie exhalátov produkovaných či už verejnou alebo individuálnou dopravou jednoznačne pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva ŽSK. Zo samotnej obsahovej náplne dokumentu je zrejmé, že cieľom PDO ŽSK je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v ŽSK.  Taktiež jednotlivé návrhy aktivít uvedených v dokumente si kladú za cieľ zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu z pohľadu zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia kraja verejnou dopravou. Jednou z hlavných úloh dopravnej obslužností územia kraja verejnou dopravou  je zabezpečenie možnosti svojim občanom pohodlne a bezpečne sa dostať za zdravotnou starostlivosťou. Takže dobre organizovaná a fungujúca verejná doprava má jednoznačne pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

III.5. Vplyvy na chránené územia

Prevádzkovanie jednotlivých druhov verejnej dopravy nemá ani v súčasnosti vplyv na chránené územie, pretože autobusové linky a vlaky železničnej osobnej dopravy sú realizované po existujúcich cestných a železničných telesách. Ako bolo už niekoľkokrát uvedené dokument bude hľadať riešenia pre  dokonalejšie zosúladenie existujúcich spojov verejnej dopravy, tzn. nepôjde o budovanie nových koridorov verejnej dopravy, ktoré by mohli mať dopad na chránené územie. Všetky realizované aktivity, ktoré bude potrebné riešiť v  rámci implementácie PDO ŽSK budú realizované v zmysle platnej legislatívy SR v oblasti ochrany prírody a krajiny, t.j. aj v súlade so stupňom ochrany dotknutého územia na základe samostatných projektových zámerov.

III.6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu

Nepredpokladá sa výrazný vplyv strategického dokumentu  na iné zámery v riešenom území.

III.7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce hranice štátu

Nie je predpoklad vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty

 

IV.1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení

Vzhľadom na regionálny charakter a obsah strategického dokumentu sú zainteresovanou verejnosťou všetci obyvatelia a subjekty koordinujúce  dopravné systémy v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré sa zapoja do procesu SEA v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

 

IV.2. Zoznam dotknutých subjektov

 • dopravcovia
 • Štátna a verejná správa, samospráva
 • združenia miest a obcí
 • neziskové organizácie, občianske združenia

 

IV.3. Dotknuté susedné štáty

 • Česká republika
 • Poľsko

V. Doplňujúce údaje

 

V.1. Mapová a iná grafická dokumentácia

Nie

 

V.2. Materiály použité pri vypracovaní strategického materiálu

 1. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30
 2. Dlhodobý program rozvoja železničných ciest
 3. Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020
 4. Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja, 2019
 5. Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK, 2015.
 6. Plán dopravnej obslužnosti ŽSK, 2008
 7. Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
 8. Akčný plán pre mestskú mobilitu, 2009
 9. Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje
 10. Biela kniha - Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení
 11. Biela kniha – Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 - 2013
 12. Udržateľná Európa pre lepší svet: Stratégia Európskej únie pre trvalo udržateľný rozvoj (A sustainable Europe for a better world: An European Union strategy for sustainable Development
 13. Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
 14. Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2011)
 15. Regionálny operačný program ŽSK
 16. Národný strategický referenčný rámec 2014-2020
 17. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

VI. Miesto a dátum vypracovania projektu

Žilina, 20.9.2020

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov

Ing. Richard Staškovan

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

konateľ

Pri Rajčianke 2900/43, Žilina

Mobil: +421915896535 

E-mail: Richard.Staskovan@idzk.sk

 

VIII. Meno spracovateľa oznámenia

Ing. Richard Staškovan

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

konateľ

Pri Rajčianke 2900/43, Žilina

Mobil: +421915896535 

E-mail: Richard.Staskovan@idzk.sk

IX. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka

Ing. Richard Staškovan

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

konateľ

Pri Rajčianke 2900/43, Žilina

Mobil: +421915896535 

E-mail: Richard.Staskovan@idzk.sk