Presunúť na hlavný obsah

Návrh VZN na pripomienkovanie č. 3/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Ochodnica  v súlade s § 11 ods. 4. písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

 Všeobecné záväzne nariadenie obce Ochodnica č. 3/2022, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ochodnica

                                                                      Prvá časť:

                                          Návrh všeobecného závažného nariadenia

                                                                 č. 3/2022,

Zmeny a doplnky Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2011  Prevádzkový poriadok pohrebiská, na území Obce Ochodnica sa mení a dopĺňa takto:

                                                                    

1.  V § 4 ods. 2 sa mení číslo parcely:

  • Horný cintorín – KNC 966/4- dom smútku

                                      KNC 966/1 – cintorín

                                         

2. V § 5  odstraňuje sa  posledná veta, ktorá znie:

  • Vyberanie poplatkov od občanov za prenájom hrobových miest.

                                                                   

3. V § 7   -  sa vkladá nový odsek č. 4, ktorý znie:

 

    4. Nesmú sa odkladať časti príslušenstva na iné hrobové miesta alebo ich opierať o susedné príslušenstvo hrobu.

                                                                          

 4. V § 10 – sa vkladá nový odsek č. 3 a č. 4 , ktorý znie:

 

   3. Zahrnutie rakvy so zomrelým  po pohrebe hlinou sa bude prevádzať len ručne s lopatami.

  Je zakázane, aby sa na zahrnutie hrobu so zomrelým používali akékoľvek mechanizmy.

 

  4. Každá pohrebná služba je povinná vyviesť nadbytočnú  zeminu z pohrebiská. 

                                                                        

5. V § 11 – sa vkladá nový odsek č. 7, ktorý znie:

  7. Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázane.

                                                                     

6. § 15  - sa mení Výška poplatkov za prenajatie miesta na pohrebisku  nasledovne:

 

jednohrob     hrobové miesto na   10 rokov       20,00 €

dvojhrob        hrobové miesto na   10 rokov       35,00 €

trojhrob         hrobové miesto na   10 rokov       45,00 €

detský hrob   hrobové miesto na  10 rokov        10,00 €

 

                                                              Druhá časť:

                                                   Záverečné ustanovenia

                           

Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo v Ochodnici, dňa ............................uznesením číslom ............................

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .........................

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce, dňa: 29.11.2022   

Zverejnený na internetovej stránke obce, dňa: 29.11.2022

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2022

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 9.12.2022

                                                                                                 

                                                                    Radoslav Ďuroška

                                                                        starosta obce