Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Územný plán regiónu Žilinského kraja - zaslanie informácie

Územný plán regiónu Žilinského kraja - zaslanie informácie

Vec: „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ - zaslanie informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko.

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, doručil dňa 10. 11. 2022 Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na úsek EIA podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vás vyzýva, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o správe o hodnotení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa musí byť verejnosti sprístupnená najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.

Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1) zákona, prosíme doručiť na adresu: Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, tunajší úrad podľa § 12 ods. 3 zákona, nemusí naň prihliadať.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je zverejnená na internetovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční 09. 12. 2022 o 10,00 hod. na adrese: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Konzultácie v zmysle § 63 zákona k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8.00 - 14.00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, tel. č. 041/733 5696.

S pozdravom
Ing. arch. Pavel Kropitz vedúci odboru