Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Oznámenie o začatí územného konania - Kysucká cyklotrasa

Oznámenie o začatí územného konania - Kysucká cyklotrasa

Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 23.2.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
"Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov – Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)" na pozemkoch v k. ú.: Dunajov, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Rudinka, Vranie, Brodno, Budatín, Žilina parc. č.: neuvádza sa /vyplýva z § 3 odst. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona/.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Popis stavby:
Predmetná dokumentácia rieši priestorové usporiadanie, a hlavne smerové riešenie cyklotrasy z obce Dunajov cez Kysucké Nové Mesto do Žiliny. Dotknuté lokality na celej trase pri vedení trasovania cyklotrasy sú v katastrálnych územiach obcí Dunajov, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Rudinka, Vranie, Brodno, Budatín, Žilina.

Úlohou tohto projektu je zabezpečiť cyklistom vlastný komunikačný priestor do ktorého nebudú zasahovať iné druhy dopravy. Riešením projektu je vybudovanie nového cyklistického chodníka v čo najväčšej miere tak, aby bol umožnený čo možno najcelistvejší dopravný ťah a prepojenie existujúcich cyklotrás v Žiline s Dunajovom. Celková dĺžka chodníka pre cyklistov je 16,52938 km.

Bližšie informácie v prílohách.