Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení písomnosti č. 700-1712615723...

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení písomnosti č. 700-1712615723-GC04/23

Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení miesta písomnosti

 

Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca doručuje písomnosť osobe:

Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko: Jozef Magát, r. nar. 1981

Adresa posledného známeho pobytu: Ochodnica, 023 35 Ochodnica

 

Presné označenie písomnosti Sociálnej poisťovne:

Rozhodnutie č. 700-1712615723-GC04/23

Miesto uloženia písomnosti:

Obecný úrad Ochodnica, 1. poschodie, kancelária podateľne

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke tunajšieho úradu. Adresát si ju môže vyzdvihnúť v mieste uloženia zásielky v úradných hodinách.

Ak si adresát túto zásielku v uvedenej lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.