Presunúť na hlavný obsah

Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení písomnosti

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení miesta písomnosti

Sociálna poisťovňa, ústredie, 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava doručuje písomnosť osobe:

Adresát písomnosti:

Meno a priezvisko: Milan Mrenka. r.nar.: 1951

Adresa posledného známeho pobytu: Ochodnica, 023 35 Ochodnica

Presné označenie písomnosti Sociálnej poisťovne:

Číslo neuvedené – listová zásielka

Miesto uloženia písomnosti:

Obecný úrad Ochodnica, 1. poschodie, kancelária podateľne

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke tunajšieho úradu. Adresát si ju môže vyzdvihnúť v mieste uloženia zásielky v úradných hodinách.

Ak si adresát túto zásielku v uvedenej lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.