Presunúť na hlavný obsah

Prenájom stánkov na FF 2024

Oznámenie o priamom prenájme predajných miest

 na Folklórny festival 2024 Ochodnica

Obec Ochodnica podľa  čl. 8 bod. 7  VZN č. 2/2024 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach (trhový poriadok)

 

           zverejňuje zámer  nájmu štyroch  predajných miest  na Folklórny festival 2024

 

1.) Účel predmetu nájmu: predajné miesta  nachádzajúce sa na nehnuteľnosti (pozemku) v areáli amfiteátra a pred vstupom do amfiteátra, v obci Ochodnica, ktorej vlastníkom je obec Ochodnica.

  • 1 predajné miesto (vlastný stánok) č. 1 na predaj občerstvenia a nealko nápojov - pred vstupom do areálu amfiteátra
  • 1 predajne miesto  č. 2 (koliba)  na predaj občerstvenia, alko a  nealko nápojov - súčasť areálu amfiteátra
  • 1 predajne miesto  č. 3 (koliba) na predaj občerstvenie, alko a nealko  nápojov - súčasť areálu amfiteátra
  • 1 predajne miesto  č. 4 (vlastný stánok + dispozícii garáž na uskladnenie) na predaj občerstvenie,  alko a nealko nápojov - súčasť areálu amfiteátra

 

• Lehota na doručenie cenových ponúk: do 21. 06. 2024 do 12.00 h;
• Cenová ponuka s prílohami podľa tohto Oznámenia musí byť predložená v zalepenej obálke s týmto označením:
„Prenájom predajného miesta - neotvárať“;
• Adresa na doručovanie cenových ponúk: Obec Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica. (poštou alebo osobne);
• Termíny obhliadky podľa dohody: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce : tel. č. 0907 886 944

                                                         p. Dana Červená, zamestnanec OU : tel. č. 0902 748 575

Viac informácii v prílohe..

                                                               

V Ochodnici dňa, 6.6.2024                                  Radoslav Ďuroška, starosta obce