Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Určenie príslušnej obce pri rozhodovaní o výrube drevín OU-KM-OSZP-...

Určenie príslušnej obce pri rozhodovaní o výrube drevín OU-KM-OSZP-2024/000572-002

Vec: Určenie príslušnej obce pri rozhodovaní o výrube drevín podľa § 69 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.


Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a podľa § 68 písm. q) a § 69 ods. 3 zákona na základe žiadosti Obce Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica zo 7. februára 2024, vo veci určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín určuje nasledovné:

1. Vo veci vydania súhlasu na výrub 23 ks drevín v zložení: 3 ks slivka domáca, 5 ks jarabina vtáčia, 3 ks borovica čierna, 9 ks smrek opadavý, 3 ks jedľa normandská rastúcich na parcele KN-C 1430/2 v k. ú. Ochodnica v zastavanom území, vedenej v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha, vo vlastníctve obce Ochodnica, je príslušnou na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín Obec Nesluša.

2. Obec Ochodnica a Obec Nesluša zverejnia toto určenie ako úradný oznam na svojej internetovej stránke a na úradnej tabuli obce, v súlade s § 82 ods. 7 zákona.

3. Obec Nesluša, ktorá vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 ods. 3 zákona, má v súlade s §82 ods. 7 zákona povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke oznámenie o začatom správnom konaní do 3 pracovných dní od začatia konania. Zároveň je povinná dodržať minimálne 5 dňovú lehotu od dátumu zverejnenia na potvrdenie účastníctva v začatom správnom konaní. Konanie o výrube drevín podľa § 69 ods. 3 zákona môže obec začať až po doručení písomného určenia príslušnej obce.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny zároveň upozorňuje, aby konanie o výrube drevín bolo vykonávané v súlade so zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a vyhlášky MŽP SR 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. A to najmä, aby súhlas na výrub drevín bol odôvodnený, vydaný po posúdení ekologických, estetických funkcií dreviny, vplyvov na zdravie človeka a aby samotný výrub bol vykonaný v období vegetačného pokoja (t. j. od 1. októbra do konca februára kalendárneho roka).


Ing. Zuzana Hýllová
vedúca odboru