Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Z V E R E J N E N I E    Z Á M E R U prenájom časti pozemku obce O...

Z V E R E J N E N I E    Z Á M E R U prenájom časti pozemku obce Ochodnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Z V E R E J N E N I E    Z Á M E R U

prenájom časti pozemku obce Ochodnica

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Ochodnica v súlade s § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

         zverejňuje zámer  nájmu pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet prenájmu:

pozemok evidovaný na parcele č. C-KN 437, druh:  zastavaná  plocha a nádvorie  o výmere 294 m2, zapísaný na LV č.822, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom pre k.ú. Ochodnica.

 

Nájomca:

Jaroslav Ševčík, bytom Ochodnica 663, 023 35 

Podmienky prenájmu:

- cena nájmu 0,6 eur/m²/rok. OZ v Ochodnici znižuje cenu ročného nájmu na sumu 1 Euro z dôvodu odstránenia stavby bez popisného čísla umiestnenej na predmetnom pozemku, ktorá je v havarijnom stave.   

- rozloha: 294 m2

- doba nájmu: 5 rokov

 

Osobitný zreteľ- Obec Ochodnica uvedený pozemok nevyužíva a ani využívať  nebude. Nájomca sa o uvedený pozemok a okolie bude svedomito starať a pozemok využívať len na uvedený účel - vytvorenia parkoviska ktoré budú  môcť bezplatne využívať aj občania obce Ochodnica a ostatní návštevníci obce Ochodnica.

Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ochodnica č. 54/2024 zo dňa 01.03.2024 schvaľuje zverejnenie zámeru.

Prenájom pozemku bude predložený na schválenie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Doba zverejnenia : 15 dní

Deň zverejnenia: 09.05.2024

Deň zvesenia :