Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Ochodnica predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):
ÚVko = 253 814/543 745 x 100% = 48,70 %

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2024: 18,- Eur

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 je zverejnená na webovom sídle: www.ochodnica.sk

Obec Ochodnica týmto, s poukazom na príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len „Vyhláška o odpadoch") v spojení s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „Vyhláška o skládkovaní"), v znení platnom a účinnom ku dňu vydania tohto potvrdenia, súčasne vyhlasuje a potvrdzuje, že všetok odpad, ktorý Obec (mesto) doviezla (odovzdala) a dovezie (odovzdá) v období od 1. januára 2022 je (bude) odpadom, z ktorého boli (budú) vytriedené jednotlivé zložky komunálneho odpadu, a to:
a) papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, drevo, textílie, obaly, odpad z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použité batérie a akumulátory a objemný odpad vrátane matracov a nábytku, ako aj
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky z domácností a biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Obec Ochodnica týmto súčasne vyhlasuje a zaväzuje sa k tomu, že v prípade, ak sa ktorékoľvek z jej (jeho) vyhlásení uvedených v predchádzajúcej časti tohto dokumentu ukáže ako celkom alebo z časti nepravdivé alebo neúplné alebo ak obec (mesto) poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z Vyhlášky o odpadoch a/alebo Vyhlášky o skládkovaní, a v dôsledku takejto nepravdivosti alebo neúplnosti vyhlásenia a/alebo porušenia povinnosti obce (mesta) vznikne na strane spoločnosti T+T, a.s. škoda, a to najmä, nie však výlučne, škoda v podobe dodatočných nákladov vynaložených spoločnosťou T+T, a.s. za účelom odstránenia následkov takejto nepravdivosti alebo neúplnosti vyhlásenia a/alebo porušenia povinnosti obce (mesta), ako aj v podobe akejkoľvek sankcie uloženej spoločnosti T+T, a.s. v súvislosti s takouto nepravdivosťou alebo neúplnosťou vyhlásenia a/alebo v súvislosti s porušením povinnosti obce (mesta), obec (mesto) v celom rozsahu nahradí spoločnosti T+T, a.s. takto vzniknutú škodu.