Presunúť na hlavný obsah
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: Energetická služba – verejné o...

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Energetická služba – verejné osvetlenie obce Ochodnica

Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Ochodnica Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314153 Sídlo: Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Veselý
Telefón: +421 905 300 500
Fax:
E-mail: obstaravanie@evmi.sk
Internetová stránka: www.ochodnica.sk

2. Predmet zákazky:
Druh zákazky: dodanie tovarov, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.
Názov: Energetická služba – verejné osvetlenie obce Ochodnica.

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie energetickej služby – verejné osvetlenie obce Ochodnica, riešenie správy verejného osvetlenia obce. Zahŕňa všetky náklady spojené s chodom verejného osvetlenia nasledovne:
- Servis a údržba verejného osvetlenia,
- Dodávka elektrickej energie,
- Rozšírenie verejného osvetlenia o 46 sv. bodov ročne,
- Ističe , stála platba,
- Montáž a demontáž vianočnej výzdoby vysokozdvižnou plošinou,

Požiadavky na predmet zákazky
Nahlasovanie porúch na verejné osvetlenie:
Odstránenie výpadku na verejné osvetlenie do 1 hod od nahlásenia na HOT LINE.
Odstránenie poruchy na verejné osvetlenie do 24 hod od nahlásenia na HOT LINE.
Nahlasovanie porúch bude na HOT LINE: na tel. číslo a emailom.
Uchádzač ocení náklady o rozšírenie verejného osvetlenia o 1 svetelný bod v zložení svietidlo, výložník, svorky, práca a náklady na el. energiu spojené s 1- 30W svetelným bodom.

Cena poskytovania služby bude indexovaná aktuálne platným rozhodnutím URSO.

Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku predmetu zákazky. Obhliadku realizácie predmetu zákazky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou starostom obce Radoslavom Ďuroškom telefonicky 0907 886 944 alebo emailom obec@ochodnica.sk.

Zmluva o dielo – návrh – predkladá na vyzvanie verejným obstarávateľom úspešný uchádzač.
Uchádzač predkladá ponuku na 48 mesiacov.


CPV kódy:
50232100-1 Údržba pouličného osvetlenia
50232110-4 Prevádzka verejného osvetlenia
45316110-9 Inštalovanie osvetlenia ciest
34928500-3 Zariadenia pouličného osvetlenia
34928510-6 Stĺpy pouličného osvetlenia
34928520-9 Stĺpy pouličných lámp
34928530-2 Pouličné lampy
34993000-4 Osvetlenie ciest
09310000-5 Elektrická energia

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 64 946,67,- EUR bez DPH.

5. Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Ochodnica.

7. Variantné riešenie: neumožňuje sa

8. Termín plnenia: 10/2020 – 9/2024

9. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky poskytnutá verejným obstarávateľom.

11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky: 28.9.2020 do 12,00 hod. miestneho času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky uvedeného v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale uvedie:
- názov a adresu verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;
- označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo:
“ Energetická služba – verejné osvetlenie obce Ochodnica..“

12. Podmienky účasti uchádzačov:
Oprávnenie realizovať predmet zákazky (napr. autorizačné osvedčenie, oskenovaná kópia výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo informáciu o zápise v zozname podnikateľov.) Úspešný uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu oprávnenia.

13. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky

14. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
Návrh na plnenie kritérii – príloha č.1 tejto výzvy
Oprávnenie realizovať predmet zákazky podľa bodu 12 tejto výzvy

15. Lehota viazanosti ponúk: 30.10.2020

16. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb.

17. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Ing. Miloš Veselý
Kontakt pre prípadné otázky: obstaravanie@evmi.sk, 0905 300 500

18. Dátum vyhotovenia výzvy: 21.9.2020

Ing. Miloš Veselý, v.r.