Presunúť na hlavný obsah
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kultúrny dom Ochodnica - stave...

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kultúrny dom Ochodnica - stavebné úpravy

Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 117  zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)


1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Ochodnica
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00314153
Sídlo: Ochodnica  č. 121,  023 35 Ochodnica
Krajina:  Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Veselý
Telefón: +421 905 300 500
Fax:
E-mail: obstaravanie@evmi.sk
Internetová stránka: www.ochodnica.sk

2. Predmet zákazky:
Druh zákazky: dodanie tovarov, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.
Názov: Kultúrny dom Ochodnica - stavebné úpravy.

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na Kultúrnom dome v Ochodnici, ktoré pozostávajú  z dažďovej kanalizácie a zateplenia stien podľa prílohy č.2 – Výkazu výmer  tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ určuje, že v prípade, ak sa v rámci týchto súťažných podkladov a ich príloh nachádza technická špecifikácia predmetu zákazky, ktorá prípadne odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, výrobný postup, atď., dopĺňa verejný obstarávateľ opis technickej špecifikácie predmetu zákazky slovami   „alebo ekvivalentný“. Slová „alebo ekvivalentný“, uvedené v rámci tohto bodu súťažných podkladov, sa teda vzťahujú na celé súťažné podklady vrátane  ich príloh. Použité stavebné materiály na uskutočnenie požadovaných prác musia bezpodmienečne dosahovať minimálne také parametre ako sú uvedené v zadávacej dokumentácii. Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentov materiálov, resp. tovarov v prípade, že niektoré z nich sú v zadávacej dokumentácii opísané odkazom na konkrétny výrobok. Za ekvivalentné materiály, resp. tovary bude verejný obstarávateľ považovať také, ktoré budú mať minimálne  rovnaké a vyššie parametre ako konkrétny výrobok, resp. materiál uvedený v zadávacej dokumentácii.

V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojom návrhu obchodný názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol v súťažných podkladoch označený obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ v týchto podkladoch.

Návrh na použitie ekvivalentu v čase realizácie diela je úspešný uchádzač (zhotoviteľ) predložiť na odsúhlasenie poverenému zástupcovi verejného obstarávateľa (stavebný dozor), pokiaľ sa tým nezníži akosť prác, neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku  na predĺženie lehoty zhotovenia diela. Schválenie použitia ekvivalentu musí byť zaznamenané v stavebnom denníku.

Pri použití ekvivalentov konkrétnych materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vrátane ich príloh.  Dôkazy o ekvivalentnosti návrhu (návrhov) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), je uchádzač povinný predložiť v ponuke. Verejný obstarávateľ ich vyhodnotí takým spôsobom, že rozhodujúce parametre ekvivalentu postúpi na odsúhlasenie  zhotoviteľovi projektovej dokumentácie.

Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej dokumentácie a pri dodržaní  jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.  

Úspešný uchádzač  (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných  prácach a prácach  s nimi súvisiacich   a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.  

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ)  je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby,  t. j. aj vrátane  dokladovania  o  naložení s odpadom.  Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť  uchádzačom (zhotoviteľom)  kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb  dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač  zhotoviteľ)  je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ),  ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač  (zhotoviteľ)  je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej  škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).

Úspešný uchádzač  (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti  uhradí uchádzač (zhotoviteľ).

Požiadavky na predmet zákazky:

Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam minimálneho strojového vybavenia s uvedením jeho presnej technickej špecifikácie, ktoré je, podľa špecifikácie koncepcie výstavby zvolenej uchádzačom v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Predložený zoznam minimálneho strojového vybavenia musí byť  v súlade s ostatnými informáciami  a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. Nepredloženie požadovaného zoznamu minimálneho strojového vybavenia, resp. predloženie zoznamu minimálneho strojového vybavenia, ktorý bude v nesúlade s  informáciami  a údajmi uvedenými  v ostatných častiach ponuky uchádzača,  verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky na predmet zákazky a ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzač v relevantných prípadoch uvedie pri strojovom vybavení aj plánovanú potrebu elektrickej energie vo vzťahu k zabezpečeniu predmetu zákazky.

Uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu stavebných prác, ktorý je uchádzač povinný predložiť vo svojej ponuke a ktorý musí byť v súlade so všetkými  informáciami  a údajmi uvedenými v ostatných častiach jeho ponuky. Nepredloženie záväzného harmonogramu stavebných prác, resp. predloženie záväzného harmonogramu prác, ktorý bude v nesúlade s  informáciami  a údajmi uvedený v ostatných častiach ponuky uchádzača verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky na predmet zákazky a ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená.

Uchádzač vo svojej ponuke ako požiadavku verejného obstarávateľa na predmet zákazky  predloží  záväzný opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi  s jednoznačným uvedením ich počtu na jednotlivých pracovných pozíciách, zabezpečujúcich celý predmet zákazky podľa plánu uchádzača,  s označením profesie každého uvedeného pracovníka s uvedením príslušnej časti predmetu zákazky (technologického postupu, činnosti), ktorú pracovník bude podľa uchádzača zabezpečovať, bez ohľadu  na právny vzťah pracovníka k uchádzačovi (pracovno-právny alebo obdobný vzťah, dodávateľsko – odberateľský vzťah, iný vzťah k uchádzačovi). Požadovaný opis musí byť uvedený  v takom minimálnom rozsahu  a štruktúre, ktoré jednoznačne preukážu zabezpečenie odborného plnenia predmetu zákazky v rozsahu, kvalite a za podmienok určených v tejto výzve na predkladanie ponúk a podľa podmienok  a všetkých ostatných  informácií a údajov uvedených v ponuke uchádzača. Pri určení minimálneho rozsahu pracovníkov uchádzač musí vychádzať zo všetkých  požiadaviek  a podmienok  určených verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách a z uchádzačom navrhovaných kritérií na vyhodnotenie ponúk určených verejným obstarávateľom v tomto postupe zadávania zákazky.  Uchádzačom predložený opis musí byť v súlade so všetkými ostatnými informáciami  a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. Nepredloženie záväzného opisu zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi podľa uvedených požiadaviek verejného obstarávateľa, resp. predloženie opisu zabezpečenia požadovaných stavebných prác  pracovníkmi, ktorý bude v nesúlade s  informáciami  a údajmi uvedený v ostatných častiach ponuky uchádzača bude vyhodnotené ako nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená. Uvedenú požiadavku verejný obstarávateľ odôvodňuje objektívnou potrebou požadovaných informácií pre korektné vyhodnotenie ponúk uchádzačov vrátane posúdenia relevantnosti ich návrhov na plnenie určených kritérií  na vyhodnotenie ponúk.

Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi návrh na výšku poistného plnenia pre prípad zodpovednosti  za škodu spôsobenú činnosťou úspešného uchádzača pri plnení predmetu tejto zákazky, ktorý musí byť   s poistným plnením minimálne vo výške 100% z hodnoty predmetu tejto zákazky s DPH. Nepredloženie návrhu na výšku poistenia bude vyhodnotené ako nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením s platnosťou   a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň  uzavretia zmluvy. Okrem úspešného uchádzača nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávateľov.

Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje   od uchádzačov, aby v predloženej ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom a navrhovaných subdodávateľov a osoby oprávnené konať za subdodávateľa. Nepredloženie zoznamu subdodávateľov bude vyhodnotené ako nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená. V prípade, že uchádzač pri plnení predmetu zákazky nebude využívať subdodávateľov, predloží túto informáciu v ponuke prostredníctvom čestného vyhlásenia.

Uchádzač podpisom Prílohy č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk potvrdzuje, že návrh Zmluvy o dielo prijíma bez výhrad. Akúkoľvek výhradu voči obsahu zmluvy, ktorá by menila obsah zmluvy zásadným spôsobom považuje verejný obstarávateľ za neprijateľnú.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, v nadväznosti na § 11 zákona o verejnom obstarávaní, neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS  a nie je zapísaní v RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 315/2016 Z. z., ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  Povinnosť mať zapísaných partnerov verejného sektora v RPVS sa vzťahuje aj na každého člena skupiny dodávateľov, ktorá tvorí uchádzača.

Verejný obstarávateľ určuje v tomto postupe zadávania zákazky povinnosť zabezpečiť viazanosť ponuky uchádzača zábezpekou vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur).  
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje najneskôr v deň, ktorý je určený ako lehota na predkladanie ponúk.  Uchádzač môže zložiť zábezpeku  zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa vo VÚB banke IBAN: SK49 0200 0000 0025 7903 8751  poznámka: zábezpeka – „Kultúrny dom Ochodnica - stavebné úpravy.“ s uvedením variabilného symbolu, ktorým je IČO uchádzača. Variabilný symbol uchádzač uvedie   ako desaťmiestne číslo, ktoré bude pozostávať z: ôsmych číslic identifikačného čísla uchádzača (IČO) na konci doplnených o dve nuly. Ak má uchádzač šesťmiestne IČO, na konci doplní štyri nuly. Ako špecifický symbol uchádzač uvedie svoje vnútroštátne identifikačné číslo. Uchádzač uvedie do správy pre prijímateľa svoje obchodné meno. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak finančné prostriedky nebudú zložené/pripísané na účte verejného obstarávateľa v lehote bude uchádzač z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený, nakoľko nezložil zábezpeku podľa podmienok určených verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky ponuky zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky použil zábezpeku ponúk vzhľadom na negatívne skúsenosti s uchádzačmi v predchádzajúcich verejných obstarávaniach vyhlásenými verejným obstarávateľom.

Ponuka, ktorá bude obsahovať cenu bez DPH vyššiu ako je určený maximálny objem finančných prostriedkov  bez DPH uvedený v bode 4. tejto výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola určená na základe zdokumentovaného rozpočtu stavebných prác pred vyhlásením tohto verejného obstarávania bude ponukou neprijateľnou pre verejného obstarávateľa  a ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená..

Dodacia lehota predmetu zákazky: max. do 31.8.2021

Obhliadka miesta plnenia: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku predmetu zákazky. Obhliadku realizácie predmetu zákazky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou starostom obce Radoslavom Ďuroškom telefonicky  0907 886 944  alebo emailom  obec@ochodnica.sk.

CPV kódy:  
45000000-7    Stavebné práce
45111300-1    Demontážne práce
45112000-5    Výkopové zemné práce a presun zemín
45261420-4    Izolačné práce proti vode
45232410-9    Kanalizačné práce
45232440-8    Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  12.981,08,- EUR bez DPH.

5. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Kultúrny dom v obci  Ochodnica.

7. Variantné riešenie: neumožňuje sa

8. Termín plnenia: 5/2021 – 8/2021

9. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky a jej príloha č. 2. -  výkazy výmer poskytnutý verejným obstarávateľom.

11. Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky: 28.4.2021 do 12,00 hod. miestneho času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky uvedeného v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale uvedie:
-  názov a adresu verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;
-  označenie „súťaž – neotvárať“  a heslo:
“ Kultúrny dom Ochodnica - stavebné úpravy.“

12. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie:
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

13. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk:
1. Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať podľa § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Určené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha sú:
A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer – 80 bodov .
B. Lehota dodania predmetu zákazky (ďalej len „lehota dodania predmetu zákazky“) vyjadrená v celých kalendárnych  dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi – 20 bodov.
2. V kritériu A sa bude hodnotiť cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky. Maximálny počet bodov, t.j. 80 bodov,  bude pridelený ponuke s najnižšou navrhnutou cenou. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne, na základe podielu najnižšej navrhnutej ceny a navrhnutej ceny hodnotenej ponuky príslušného uchádzača, vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t.j. 80.
3. V kritériu B sa bude hodnotiť lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom ponuke  s najkratšou navrhovanou lehotou dodania predmetu zákazky bude pridelený maximálny počet bodov za toto kritérium, t. j. 20 bodov. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne, na základe podielu  najkratšej navrhovanej lehoty dodania predmetu zákazky  a navrhovanej lehoty dodania predmetu zákazky hodnotenej ponuky príslušného uchádzača  vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t.j. 20.
4. Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií podľa priloženého vzoru k tejto časti výzvy uvedenej v prílohe č.1, ku ktorému je uchádzač povinný súčasne priložiť ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2.
5. Verejný obstarávateľ  zostaví po úplnom vyhodnotení ponúk poradie uchádzačov podľa prideleného celkového počtu bodov, ktorý bude súčtom pridelených bodov za kritérium A    a  za kritérium B podľa bodu 2, resp. bodu 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
7. Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý predloží ponuku na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality podľa určených kritérií, t. j. získa najviac bodov a nebude z tohto postupu zadávania zákazky vylúčený.
8. Uchádzač vo svojej ponuke predloží svoj návrh na plnenie kritérií vyplnením všetkých požadovaných údajov a informácií v dokumente, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk označenú ako „ Príloha č. 1.

SPÔSOB URČENIA CENY:
1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.
2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením požiadaviek.
3. Navrhovaná cena musí zahŕňať aj všetky náklady uchádzača, vyplývajúce z plnenia podmienok pre uskutočnenie stavby v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, určených podmienok  a všetkých požiadaviek na predmet zákazky určených v tejto  výzve na predkladanie ponúk.
4. Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako „Návrh  na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 1  v tejto  výzve na predkladanie ponúk.
5. Ak  uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
6. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
7. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
8. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené, v súlade s aktuálne platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9. Požadované údaje o cene predmetu zákazky vpíše uchádzač tak, aby boli čitateľné, do dokumentu označeného ako „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy označenej ako „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“.
10. Uchádzač súčasne vyplní Výkaz výmer podľa jednotlivých položiek, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou ponuky, a ktorý tvorí Prílohu č. 2  tejto  výzvy na predkladanie ponúk. (ďalej aj „výkaz výmer“). Výkaz výmer nie je prípustné v žiadnom prípade meniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah položky, opomenúť ocenenie položky, rozšírenie položky, rozčlenenie položky, integrovanie položky, atď.).
11. Špecifikácia ceny navrhovanej uchádzačom musí byť výsledkom ocenenia všetkých položiek dokumentu označeného ako „Výkaz výmer v cenách vyjadrených v EUR bez DPH. Súčasťou oceneného výkazu výmer musí byť aj vyplnený a uchádzačom, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača, podpísaný Krycí list rozpočtu, ktorý musí byť v súlade s uchádzačom predloženým dokumentom označeným ako „Návrh                     na plnenie kritérií“, označeným ako „KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA“. Všetky ceny uvedené v požadovaných dokumentoch musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.   

14. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
Ocenené výkazy výmer podľa prílohy č.2 tejto výzvy
Návrh na plnenie kritérii – príloha č.1 tejto výzvy
Požiadavky na predmet zákazky
Zmluva o dielo – príloha č.3 tejto výzvy
Oprávnenie realizovať predmet zákazky podľa bodu 12 tejto výzvy
Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
Doklad o zložení zábezpeky

15. Lehota viazanosti ponúk: 31.05.2021

16. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.

17. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Ing. Miloš Veselý
Kontakt pre prípadné otázky: obstaravanie@evmi.sk, 0905 300 500

18. Dátum vyhotovenia výzvy: 19.4.2021

Ing. Miloš Veselý, v.r.


Príloha č.2 -    Výkazy výmer – poskytované v elektronickej forme
Príloha č.3 –   Návrh zmluvy o dielo - poskytované v elektronickej forme
Príloha č.1 -    NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ