Presunúť na hlavný obsah
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: Multifunkčné ihrisko v Ochodnici

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Multifunkčné ihrisko v Ochodnici

Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Úprava Výzvy na predkladanie ponúk (PDF, 463 KB)

Vysvetlenie a doplnenie Výzvy na predkladanie ponuk (PDF, 567 KB)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Ochodnica Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314153 Sídlo: Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Veselý
Telefón: +421 905 300 500
Fax:
E-mail: obstaravanie@evmi.sk
Internetová stránka: www.ochodnica.sk

2. Predmet zákazky:
Druh zákazky: dodanie tovarov, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.
Názov: Multifunkčné ihrisko v Ochodnici.

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska v Ochodnici.
Výstavba multifunkčného ihriska v Ochodnici sa bude realizovať podľa prílohy č.2 – Výkazu výmer tejto výzvy na predkladanie ponúk a prílohy č.4 projektovej dokumentácie.
Verejný obstarávateľ určuje, že v prípade, ak sa v rámci týchto súťažných podkladov a ich príloh nachádza technická špecifikácia predmetu zákazky, ktorá prípadne odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, výrobný postup, atď., dopĺňa verejný obstarávateľ opis technickej špecifikácie predmetu zákazky slovami „alebo ekvivalentný“. Slová „alebo ekvivalentný“, uvedené v rámci tohto bodu súťažných podkladov, sa teda vzťahujú na celé súťažné podklady vrátane ich príloh. Použité stavebné materiály na uskutočnenie požadovaných prác musia bezpodmienečne dosahovať minimálne také parametre ako sú uvedené v zadávacej dokumentácii. Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentov materiálov, resp. tovarov v prípade, že niektoré z nich sú v zadávacej dokumentácii opísané odkazom na konkrétny výrobok. Za ekvivalentné materiály, resp. tovary bude verejný obstarávateľ považovať také, ktoré budú mať minimálne rovnaké a vyššie parametre ako konkrétny výrobok, resp. materiál uvedený v zadávacej dokumentácii.

V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojom návrhu obchodný názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol v súťažných podkladoch označený obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ v týchto podkladoch.
Návrh na použitie ekvivalentu v čase realizácie diela je úspešný uchádzač (zhotoviteľ) predložiť na odsúhlasenie poverenému zástupcovi verejného obstarávateľa (stavebný dozor), pokiaľ sa tým nezníži akosť prác, neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela. Schválenie použitia ekvivalentu musí byť zaznamenané v stavebnom denníku.
Pri použití ekvivalentov konkrétnych materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vrátane ich príloh. Dôkazy o ekvivalentnosti návrhu (návrhov) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), je uchádzač povinný predložiť v ponuke. Verejný obstarávateľ ich vyhodnotí takým spôsobom, že rozhodujúce parametre ekvivalentu postúpi na odsúhlasenie zhotoviteľovi projektovej dokumentácie.

Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
Úspešný uchádzač zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí uchádzač (zhotoviteľ).

Požiadavky na predmet zákazky:
Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam minimálneho strojového vybavenia s uvedením jeho presnej technickej špecifikácie, ktoré je, podľa špecifikácie koncepcie výstavby zvolenej uchádzačom v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Predložený zoznam minimálneho strojového vybavenia musí byť v súlade s ostatnými informáciami a údajmi uvedenými v predloženej ponuke uchádzača. Nepredloženie požadovaného zoznamu minimálneho strojového vybavenia, resp. predloženie zoznamu minimálneho strojového vybavenia, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky uchádzača, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač v relevantných prípadoch uvedie pri strojovom vybavení aj plánovanú potrebu elektrickej energie vo vzťahu k zabezpečeniu predmetu zákazky.
Uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu stavebných prác, ktorý je uchádzač povinný predložiť vo svojej ponuke a ktorý musí byť v súlade so všetkými informáciami a údajmi uvedenými v ostatných častiach jeho ponuky. Nepredloženie záväzného harmonogramu stavebných prác, resp. predloženie záväzného harmonogramu prác, ktorý bude v nesúlade s informáciami a údajmi uvedený v ostatných častiach ponuky uchádzača verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky na predmet zákazky.

Uchádzač predloží do ponuky vzorku umelého trávnika rozmeru min. 20cmx30cm. Odôvodnenie: Jedná sa o najväčší prvok, konštrukčná pevnosť a kvalita požadovaného materiálu výrazne ovplyvňujú bezpečnosť a životnosť zariadenia. Nepredloženie vzorky umelého trávnika uchádzačom verejný obstarávateľ vyhodnotí ako nesplnenie požiadavky na predmet zákazky.

Dodacia lehota predmetu zákazky: max. do 20.10.2020
Obhliadka miesta plnenia: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku predmetu zákazky. Obhliadku realizácie predmetu zákazky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou starostom obce Radoslavom Ďuroškom telefonicky 0907 886 944 alebo emailom obec@ochodnica.sk.

CPV kódy:
45000000-7 Stavebné práce
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
39293400-6 Umelý trávnik
45340000-2 Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení
45342000-6 Montáž oplotenia

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 61.232,26,- EUR bez DPH.

5. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Ochodnica.

7. Variantné riešenie: neumožňuje sa

8. Termín plnenia: 8/2020 – 11/2020

9. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa prostredníctvom finančnej podpory Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky a jej príloha č. 2. - výkazy výmer poskytnutý verejným obstarávateľom.

11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky: 14.8.2020 do 12,00 hod. miestneho času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky uvedeného v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale uvedie:
- názov a adresu verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;
- označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo:
“ Multifunkčné ihrisko v Ochodnici..“

12. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie:
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce na ktoré predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom
obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
§ 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. uchádzač predloží referencie vo výstavbe multifunkčných ihrísk ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov v kumulatívnej hodnote minimálne 61.200 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

13. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk:
1. Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať podľa § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Určené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha sú:
A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer – 80 bodov .
B. Lehota dodania predmetu zákazky (ďalej len „lehota dodania predmetu zákazky“) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi – 20 bodov.
2. V kritériu A sa bude hodnotiť cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky. Maximálny počet bodov, t.j. 80 bodov, bude pridelený ponuke s najnižšou navrhnutou cenou. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne, na základe podielu najnižšej navrhnutej ceny a navrhnutej ceny hodnotenej ponuky príslušného uchádzača, vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t.j. 80.
3. V kritériu B sa bude hodnotiť lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom ponuke s najkratšou navrhovanou lehotou dodania predmetu zákazky bude pridelený maximálny počet bodov za toto kritérium, t. j. 20 bodov. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne, na základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty dodania predmetu zákazky a navrhovanej lehoty dodania predmetu zákazky hodnotenej ponuky príslušného uchádzača vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t.j. 20.
4. Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií podľa priloženého vzoru k tejto časti výzvy uvedenej v prílohe č.1, ku ktorému je uchádzač povinný súčasne priložiť ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2.
5. Verejný obstarávateľ zostaví po úplnom vyhodnotení ponúk poradie uchádzačov podľa prideleného celkového počtu bodov, ktorý bude súčtom pridelených bodov za kritérium A a za kritérium B podľa bodu 2, resp. bodu 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
7. Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý predloží ponuku na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality podľa určených kritérií, t. j. získa najviac bodov a nebude z tohto postupu zadávania zákazky vylúčený.
8. Uchádzač vo svojej ponuke predloží svoj návrh na plnenie kritérií vyplnením všetkých požadovaných údajov a informácií v dokumente, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk označenú ako „ Príloha č. 1.

SPÔSOB URČENIA CENY:
1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.
2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením požiadaviek.
3. Navrhovaná cena musí zahŕňať aj všetky náklady uchádzača, vyplývajúce z plnenia podmienok pre uskutočnenie stavby v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, určených podmienok a všetkých požiadaviek na predmet zákazky určených v tejto výzve na predkladanie ponúk.
4. Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 v tejto výzve na predkladanie ponúk.
5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
6. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
7. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
8. V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené, v súlade s aktuálne platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
9. Požadované údaje o cene predmetu zákazky vpíše uchádzač tak, aby boli čitateľné, do dokumentu označeného ako „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy označenej ako „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“.
10. Uchádzač súčasne vyplní Výkaz výmer podľa jednotlivých položiek, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou ponuky, a ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. (ďalej aj „výkaz výmer“). Výkaz výmer nie je prípustné v žiadnom prípade meniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah položky, opomenúť ocenenie položky, rozšírenie položky, rozčlenenie položky, integrovanie položky, atď.).
11. Špecifikácia ceny navrhovanej uchádzačom musí byť výsledkom ocenenia všetkých položiek dokumentu označeného ako „Výkaz výmer v cenách vyjadrených v EUR bez DPH. Súčasťou oceneného výkazu výmer musí byť aj vyplnený a uchádzačom, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača, podpísaný Krycí list rozpočtu, ktorý musí byť v súlade s uchádzačom predloženým dokumentom označeným ako „Návrh na plnenie kritérií“, označeným ako „KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA“. Všetky ceny uvedené v požadovaných dokumentoch musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

14. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
Ocenený výkaz výmer podľa prílohy č.2 tejto výzvy
Návrh na plnenie kritérii – príloha č.1 tejto výzvy
Požiadavky na predmet zákazky
Zmluva o dielo – príloha č.3 tejto výzvy
Oprávnenie realizovať predmet zákazky podľa bodu 12 tejto výzvy

15. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020

16. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.

17. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Ing. Miloš Veselý
Kontakt pre prípadné otázky: obstaravanie@evmi.sk, 0905 300 500

18. Dátum vyhotovenia výzvy: 4.8.2020
...................................................
Ing. Miloš Veselý, v.r.


Príloha č.2 - Výkazy výmer – poskytované v elektronickej forme
Príloha č.3 – Návrh zmluvy o dielo - poskytované v elektronickej forme
Príloha č.4 – Projektová dokumentácia - poskytovaná v elektronickej forme