Presunúť na hlavný obsah
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky: Stavebné úpravy Hasičská zbroj...

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica v Ochodnici

Výzva na predloženie cenovej ponuky

spracovaná v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Ochodnica Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314153 Sídlo: Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Veselý
Telefón: +421 905 300 500
E-mail: obstaravanie@evmi.sk
Internetová stránka: www.ochodnica.sk

2. Predmetu zákazky

Druh zákazky: dodanie tovarov, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.
Názov: Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti – Hasičská zbrojnica v Ochodnici

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice v Ochodnici, ktorá nie je kompletne zateplená a v rámci stavebných úprav budú upravené a prepojené priestory garáže, skladu a oddychovej miestnosti, aby sa zefektívnila činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Tým chce verejný obstarávateľ zmodernizovať, zefektívniť prácu hasičského zboru a znížiť náklady na vykurovanie a prevádzku objektu.

Hlavnou požiadavkou investora bolo kompletné dozatepľovanie objektu, zjednotenie a obnova vonkajších povrchových úprav ako aj oprava vnútorných povrchových úprav s vytvorením prepojenia jednotlivých priestorov.

Účel stavby ostane po realizácií stavebných úprav a zateplenia objektu zachovaný– objekt slúžiaci pre účely dobrovoľných hasičov v Ochodnici, ktorí zabezpečujú ochranu pred požiarmi a inými živelnými pohromami v obci a ktorí pomáhajú a zasahujú pri týchto rôznych živelných pohromách. Stavba nie je členená na stavebné objekty a taktiež nie je členená ani z pohľadu prevádzky.

Stavba je situovaná na parcele KN 66 K.Ú. Ochodnica. Objekt sa nachádza v intraviláne obce Ochodnica. Prístup k objektu je z jestvujúcej cesty III. triedy v správe VUC Žilina. Stavebný objekt má pridelené súpisné číslo 360 a je vedený na LV 822 ako objekt vo vlastníctve obce Ochodnica.

Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti sa budú realizovať podľa prílohy č.2 – Výkazu výmer tejto výzvy na predkladanie ponúk a prílohy č.3 – Projektová dokumentácia. Ak sa v dokumentácii uvádzajú konkrétne výrobky niektorých dodávateľov, verejný obstarávateľ ich dopĺňa výrazom “alebo ekvivalent“ zodpovedajúci danému prvku pri dodržaní všetkých technických a technologických predpisov výstavby.

Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí uchádzač (zhotoviteľ).

Obhliadku realizácie predmetu zákazky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou v tejto výzve na predkladanie ponúk telefonicky alebo emailom.

CPV kódy:

 • 45000000-7 Stavebné práce
 • 45111300-1 Demontážne práce
 • 45255400-3 Montážne práce
 • 45321000-3 Tepelnoizolačné práce

4. Predpokladaná hodnota zákazky

27.814,22,- EUR bez DPH

5. Typ zmluvy

Zmluva o dielo

6. Miesto dodania predmetu zákazky

Hasičská zbrojnica v Ochodnici

7. Variantné riešenie

neumožňuje sa

8. Termín plnenia

8/2018 – 11/2018

9. Hlavné podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa prostredníctvom dotácie.

10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky a jej príloha č. 2. - výkazy výmer poskytnutý verejným obstarávateľom.

11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky

10.8.2018 do 15,00 hod. miestneho času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky uvedeného v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale uvedie:

 • názov a adresu verejného obstarávateľa,
 • obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;
 • označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo:
 • “Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti – Hasičská zbrojnica v Ochodnici.“

12. Podmienky účasti uchádzačov

Oprávnenie realizovať predmet zákazky (napr. autorizačné osvedčenie, oskenovaná kópia výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo informáciu o zápise v zozname podnikateľov.) Úspešný uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu oprávnenia.

13. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk

najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky

14. Záväzný obsah ponuky

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

 • Ocenený výkaz výmer podľa prílohy č.2 tejto výzvy
 • Návrh na plnenie kritérii – príloha č.1 tejto výzvy
 • Oprávnenie realizovať predmet zákazky podľa bodu 12 tejto výzvy

15. Lehota viazanosti ponúk

30.09.2018

16. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk

Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.

17. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu

Ing. Miloš Veselý
Kontakt pre prípadné otázky: obstaravanie@evmi.sk, 0905 300 500

18. Dátum vyhotovenia výzvy

31.7.2018


Ing. Miloš Veselý, v.r.