Presunúť na hlavný obsah
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky: Výstavba detského ihriska Ocho...

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Výstavba detského ihriska Ochodnica

Výzva na predkladanie ponúk

postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Ochodnica
Sídlo: Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica
Štatutárny zástupca: Radoslav Ďuroška, starosta obce
IČO: 00314153
DIČ: 2020553161
Kontaktná osoba: Radoslav Ďuroška
Kontaktné miesto: Obecný úrad, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica
E-mail: obec@ochodnica.sk
Telefón: +421 41 4233121
Webové sídlo: https://www.ochodnica.sk/

Obec Ochodnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): http://ochodnica.freshidea.sk/sk/samosprava/verejne-obstaravanie.html

2. Názov predmetu zákazky

Výstavba detského ihriska Ochodnica

3. Hlavný kód CPV – Hlavný slovník

Hlavný predmet:

 • 37535200-9 Zariadenie ihrísk
 • 37535210-2 Ihriskové hojdačky
 • 37535240-1 Ihriskové šmýkačky
 • 37535292-0 Laná na šplhanie
 • 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

4. Druh zákazky

Tovar

5. Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a montáž vybavenia pre detské ihrisko v obci Ochodnica. 

Vybavenie detského ihriska bude pozostávať z nasledovných súčastí:

I. Celokovovej vežovej zostavy

So zníženou podestou do 1m, súčasťou ktorej budú 2ks šmýkačiek z trojvrstvového laminátu, 3ks kovových bariér usadených do kovového rámu, vyrobených z konštrukčnej ocele, ktorá bude ošetrená proti korózii zinkovaním a vypaľovaním farbou. Nosné konštrukcie budú uložené do betónového lôžka. Na šikmý sieťový vylez, šikmý sieťový vylez s lanom, lanový most medzi vežami bude použité lano, hrúbky 16 mm z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom a z hliníkovými spojmi. Podesty, šikmý vylez, kresliaca tabuľa, kotva a kormidlo budú vyrobené z polyetylénu HDPE. Všetok spojovací materiál bude nerezový.

II. Lanová pyramída

So šiestimi napínacími zámkami s výškou 1m, ktorej nosný stĺp bude vyrobený z konštrukčnej ocele Q 160mm. Stĺp bude ošetrený proti korózii zinkovaním a uložením do betónového lôžka. Laná a siete budú vyrobené z polyetylénu s vnútorným oceľovým jadrom, hrúbky 16mm. Napínacie zámky budú nerezové, ako i všetok spojovací materiál.

III. Detská reťazová dvoj hojdačka – Normal

S výškou voľného pádu 1m. Nosná konštrukcia hojdačky bude vyrobený z konštrukčnej ocele s profilom 100 x 100 mm, ktorá bude ošetrená proti korózii zinkovaním a vypaľovaním farbou. Konštrukcia bude uložená do betónového lôžka. Dvoj hojdačka bude zavesená pomocou pozinkovaných reťazí na kovovom nosníku. Sedadlá Normal budú budú oceľové, obalené mäkkou a pohodlnou gumou. Všetok spojovací materiál bude pozinkovaný alebo nerezový. Všetok spojovací materiál bude pozinkovaný alebo nerezový.

6. Predpokladaná hodnota zákazky

Do 8 672,64 EUR bez DPH

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky (resp. cena celkom v EUR pri neplatcovi DPH).

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:

Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR vrátane DPH (resp. cena celkom v EUR pri neplatcovi DPH) za dodanie požadovaného predmetu zákazky. Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného vzorca

                                          najnižšia cena uchádzača
Počet bodov   =            ––––––––––––––––––––––––––      x    100
                                      cena hodnoteného uchádzača

(výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100 bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov zostupne.

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky e-mailom.

8. Dĺžka trvania zákazky

Jeden mesiac od účinnosti objednávky.

9. Podmienky účasti

Doklad o oprávnení dodávať tovar - Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO)

Obsah ponuky:

 • identifikačné údaje v rozsahu: obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, právna subjektivita, e-mail, tel. číslo,
 • navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH za dodanie požadovaného predmetu zákazky (resp. cena celkom v EUR pri neplatcovi DPH),
 • doklad o oprávnení dodávať tovar - Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO).

10. Použitie elektronickej aukcie

Nie

11. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je do 19.09.2018 do 11:00 hod.

Spôsob predloženia ponúk:

 • Poštou, osobne na: Obec Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica. Uchádzač predloží ponuku v samostatnej zalepenej obálke s označením: PONUKA NEOTVÁRAŤ! a heslom: „Výstavba detského ihriska Ochodnica“. 
 • Alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: obec@ochodnica.sk a do predmetu e-mailovej správy uvedie uchádzač: Cenová ponuka - Výstavba detského ihriska Ochodnica.

12. Termín otvárania ponúk

Dátum a čas otvárania ponúk: 19.09. 2018 o 13:00 hod.

13. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

3 mesiace

14. Obchodné podmienky

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania vystaví objednávku. Objednávka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

 • nebude predložená ani jedna ponuka
 • ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
 • ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky 

Technické požiadavky a charakteristiky uvedené v textovej časti výzvy odvolávajúce sa na odkazy konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, boli použité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne iným spôsobom. 

Uchádzač môže ponúknuť ekvivalentné výrobky a špecifikácie, ak vo svojej ponuke preukáže, že  ním  navrhované ekvivalentné výrobky sú rovnocenné a spĺňajú určené technické požiadavky verejného obstarávateľa

Ochodnica, dňa 10.09. 2018

Radoslav Ďuroška, starosta obce