Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2022

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 14. október 2022 /t.j. piatok / o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kultúrny dom - zmluva
  4. Zmena rozpočtu obce Ochodnica č. 9/2022 a 10/2022
  5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver